GÜVENLİK BELGELERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATLARI

“Güvenlik Tanıtım”, “Güvenlik Farkındalık” ve “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri” Belgeleri için kursa gitmeye gerek kalmamıştır. Açıklaması aşağıdadır. Diğer taraftan, bu belgeler, sadece ISPS’e tabi yük, yolcu, tanker vb gemilerde çalışan personelden aranmaktadır.

Yat, yolcu motoru, tenezzül teknesi ya da su sporu amacıyla kullanılan teknelerin personelinden aranmamaktadır. Yeni çıkan “Güvenlik Tanıtım”, “Güvenlik Farkındalık” ve “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri” Belgeleri ile ilgili olarak genel müdürlüğün talimatına linkten ulaşılabilmektedir.

Talimattan da anlaşılacağı gibi, bu belgeler için ayrıyetten kursa gitmeye gerek yoktur. Belgeler gemide ISPS ve ISM sertifikasına sahip zabitan tarafından düzenlenebildiği gibi 2012 den önce çalışmaya başlamış olanlar gemiden alacakları hizmet belgelerine istinaden bu belgeleri alabilmektedirler.

UYGULAMA TALİMATI 2013/244

İlgi :

a) 20/09/2013 tarihli ve 8530 sayılı Uygulama Talimatı,

b) 06/11/2013 tarihli ve 9304 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Güvenlikle İlgili Tanıtım Belgesi”, “Güvenlik Farkındalık Belgesi”ni tüm gemiadamlarının, “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Belgesi”ni ise gemide güvenlikle ilgili görev verilen her gemiadamının alması gerektiği ve anılan güvenlik eğitimlerinin belgelendirme işlemlerine yönelik hususlar ilgi (a) Uygulama Talimatı ile liman başkanlıklarımıza bildirilmiştir.

Ancak, ilgi (a) Uygulama Talimatının duyuru tarihinden günümüze kadar geçen süre içinde anılan belgelerin, hak sahiplerine verilmesi esnasında bazı sorunların yaşandığı tespit edilmiştir.Tespit edilen bu sorunların giderilmesi ve gemi sahipleri ile gemiadamlarının mağdur olmamalarını teminen, 01.01.2012 tarihinden önce deniz hizmetine başlamış gemiadamları için 01.01.2014 tarihine kadar geçerli olmak ve aşağıda belirtilen başvuru şartlarının sağlanması kaydıyla; gemiadamının görev aldığı geminin ISM Sertifikasının olması durumunda gemide olan tüm personele “Güvenlik Tanıtım Belgesi” ve “Güvenlik Farkındalık Belgesi” doğrudan, geminin ISPS sertifikasının olması halinde ise her iki belgeye ilaveten “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Belgesi” tüm gemi personeline verilecektir.

1- Gemide çalışan gemiadamı için şirket tarafından yapılan başvurularda,

a-Türk bayraklı gemilerde çalışan gemiadamları için geminin “ISM” ve “ISPS” sertifikaları, personel listesi ve ilgili gemiadamının SGK işe giriş bildirgesinin ibrazının yeterli görülmesi,

b-Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk gemiadamları için ise geminin “ISM” ve “ISPS” sertifikaları, personel listesi ve ilgili gemiadamının iş akdi sözleşmesi (şirket onaylı kopyasının) ibrazının yeterli görülmesi,

2-Gemiadamı tarafından yapılan başvuruda ise,

a- Türk bayraklı gemilerde çalışan gemiadamları için hizmet belgesinin (kaptan onayı aranmaksızın) şirket tarafından onaylanması ile birlikte SGK işe giriş bildirgesinin ibrazının yeterli görülmesi,

b-Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk gemiadamları için ise hizmet belgesinin (kaptan onayı aranmaksızın) şirket tarafından onaylanması ile birlikte iş akdi sözleşmesi (şirket onaylı kopyasının) ibrazının yeterli görülmesi (yurt dışı giriş/çıkış kaydı aranmaksızın) ve gemiadamının ilgili şirkette çalıştığına dair taahhütname verilmesi,

3-Bu gemilerde çalışan ve daha önce başvuru yapıp da sadece “Güvenlik Tanıtım Belgesi” ve “Güvenlik Farkındalık Belgesi” almış olan gemiadamı adına, başvuru yapması halinde “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Belgesi” nin doğrudan düzenlenmesi, gerekmektedir.

4- Güvenlikle İlgili Tanıtım ve Güvenlik Farkındalık Belgelerinin düzenlenmesinde istenen en az 6 aylık deniz hizmeti ile ilgili olarak ISPS Koda tabi gemilerde görev yaparak 01/01/2011 tarihinden sonra hizmet karşılığı yeterlik belgesi yükseltme işlemi yapmış gemiadamlarından hizmet belgesi aranmadan anılan iki belge düzenlenecektir.

5- 01.01.2012 tarihinden sonra deniz hizmetine başlamış ISPS Koda tabi Türk ve Yabancı Bayraklı gemilerde çalışan gemi personeline, gemide gemi güvenlik zabiti tarafından eğitim verilmesi, verilen eğitim kaydının içeriğinde “Security Related Familiarization and Security- Awarness training in accordance with section A-VI/6, paragragraphs 1 to 4 of the STCW Code. (STCW Kod Bölüm A-VI/6, paragraph 1-4’e Göre, Güvenlikle İlgili Tanıtım ve Güvenlik Farkındalık Eğitimi)”, Training for Seaferers with designated security duties, in accordance with section A-VI/6, paragraphs 6 to 8 of the STCW code. (STCW Kod Bölüm A- VI/6, paragraph 6-8’e Göre, Belirlenmiş güvenlik görevleri ile görevlendirilen gemiadamları eğitimi) ibaresi yer alan gemi kaptanı ve gemi güvenlik zabiti imzalı belgenin (gemiden e- mail, fax ve telex yolu ile gelen belgeler kabul edilerek) şirket tarafından onaylanması halinde Güvenlikle İlgili Tanıtım, Güvenlik Farkındalık ve Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Belgeleri düzenlenecektir.

6-İlgi (b) yazımızda belirtildiği gibi gemiadamlarının güvenlik eğitimleri belgelendirme işlemleri, gemiadamının bağlı olduğu sicil limanı dışındaki diğer liman başkanlıkları tarafından da yürütülecektir.

7-Belge talep eden gemiadamı adına, birinci derecede akrabaları, kanuni vekilleri veya çalıştığı geminin donatanı/işleteni tarafından (noter onayı aranmadan) liman başkanlıklarına başvuru yapılabilecektir. Şirketi tarafından yapılan başvurularda şirket antetli kağıt üzerinde yetkilendirilmiş şirket temsilcisinin ismi yer alacaktır.

8- Güvenlik eğitimleri belgeleri, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodu Uygulama Yönetmeliğinin kapsamına giren gemi ve seyyar açık deniz ünitelerinde görev yapan gemiadamları için zorunlu belgeler olduğundan ve 01.01.2014 tarihinden itibaren sözkonusu gemilere yapılacak Liman Çıkış Belgesi (LÇB) ve Bayrak Devleti denetimlerinde bahse konu belgeler kontrol edilecektir. Bu nedenle, gemilerimizin denetimlerde sıkıntı yaşamamasını teminen, halihazırda gemi üzerinde bulunan gemiadamına veya gemiye çıkmak üzere olan gemiadamlarına öncelik verilmesi uygun olacaktır.