GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİ

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmelik, gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmalarında, gemiadamları ile ilgili gerekleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Türk bayraklı gemilerde çalışan ve çalışacak olan gemiadamlarını ve bunların yeterlikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, kütükleme işlemleri ve vardiya tutma ile ilgili kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (Değişik:RG-23/8/2012-28390)

Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentlerine ve 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW-78) ve değişikliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelik’te geçen,

1) (Değişik:RG-23/8/2012-28390)İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

2) Denizcilik İşletmesi: Geminin sahibini veya gemi sahibinden gemiyi işletmek üzere devir almış olan ve bu Yönetmelikte belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmesi zorunlu olan diğer ticari işletmeyi veya çıplak gemi kiracısını,

3)IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

4) (Değişik:RG-23/8/2012-28390)Sözleşme: STCW-78 Sözleşmesi ve STCW-2010 Değişikliklerini,

5)Eğitim-Sınav Yönergesi: Gemiadamları  Eğitimlerinin Gerekleri ve  Gemiadamları Sınavları Konu İçerikleri Yönergesini,

6)Donatım Yönergesi:  Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergeyi,

7) (Mülga:RG-23/8/2012-28390)

8) Sağlık Yönergesi: Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Gemiadamları Sağlık Yönergesini,

9) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanım amacı ne olursa olsun denizde ve iç sularda   kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen aracı,

10) Çalışır Durumdaki Gemi: Denize elverişlilik belgesi geçerli olan gemileri,                         

11)Ticaret Gemisi: Denizde ve iç sularda kazanç sağlamak amacıyla kullanılan gemiyi,

12)(Değişik:RG-23/8/2012-28390)Yolcu gemisi: Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974 (SOLAS) ve Değişikliklerinde tanımlanan gemiyi,

13) Yük Gemisi: Yük taşıyan ve taşıyacağı yolcu sayısı onikiyi (dahil) geçmeyen ticaret gemisini,

14) Tanker: Dökme olarak, aşağıda onaltı, onyedi ve onsekiz nolu bentlerde belirtilen yanıcı özellikte sıvı yükleri taşımak için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

15) Petrol Tankeri: Dökme olarak ham petrol ve petrol ürünlerini taşımak için inşa   edilmiş ya da dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

16) Kimyasal Madde Tankeri: Uluslararası Dökme Kimyasal Maddeler Kod’u Bölüm 17’de çizelgesi verilen sıvı maddeleri dökme olarak taşımak için inşa edilmiş ya da  dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

17) Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri:  Uluslararası Gaz Taşıyıcı Kod’u Bölüm 19’da çizelgesi verilen sıvılaştırılmış gazları dökme olarak taşımak için inşa edilmiş ya da   dönüştürülmüş ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,

18)Hafif Gemi/Feribot: Ahşap olmayan ve tam yüklü durumda su kesimindeki   deplasmanı aşağıdaki bağıntı ile elde edilen değere eşit ya da daha az olan ticaret  gemisini,Ñ = (0,13 L . B)1,5 m3L =  geminin

 dikmelerarası boyu (metre) B =  geminin eni (metre)

19) Yüksek Hızlı Hafif Gemi/Feribot: Ahşap olmayan ve en yüksek hızı aşağıdaki bağıntı ile elde  edilen hıza eşit ya da daha fazla olan ticaret gemisini,7,6 . Ñ0,1667  knotÑ = m3olarak su kesimindeki deplasman

20) Ro-Ro Yük Gemisi: Yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip   boşaltılacak  biçimde inşa edilmiş ticaret gemisini,

21)Balıkçı Gemisi: Yalnızca su ürünleri avcılığı veya depolanması veya işlenmesinde kullanılan, nitelikleri bu amaca uygun olan ve tonilato belgesinde balıkçı gemisi olduğu  belirtilen ticaret gemisini,

22)Hizmet Gemisi: Bilim, sondaj, fabrika, kurtarma, yangın söndürme, kablo döşeme, tarak, maçuna, klepe, römorkör, algarna, kontrol motoru, dalgıç aracı, personel taşıma ve benzeri özel hizmetlerde kullanılan gemileri,

23)Yolcu Motoru: Tam boyları kırkiki metreden az olan ve liman sefer bölgesi içinde veya merkez iskelesinden yirmibeş milden uzaklaşmadan günübirlik yolcu taşıyan  ticaret gemisini,

24)(Mülga:RG-28/5/2010-27594)

25)Cankurtarma Aracı: Gemiyi terk amacıyla kullanılan ve tehlikedeki kişilerin canlarını  kurtarmaya elverişli deniz aracını,

26)Hızlı Cankurtarma Botu: Bir kaza durumunda tehlikedeki kişileri kurtarmak ve                                   cankurtarma aracına toplamak için yapılmış şişme lastik ya da fiberglas veya saç bot   biçimindeki hızlı deniz aracını,

27)Ticari Yat: Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan,  ticari olarak gezi ve spor amacıyla yararlanılan,  yük, yolcu veya balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, taşıdığı yolcu sayısı onikiyi (dahil) ya da kabotaj seferinde yüz mille sınırlı, en yakın karadan yirmi milden daha fazla uzaklaşmamak şartıyla, taşıdığı yolcu sayısı otuzaltıyı (dahil) geçmeyen ve tonilato belgesinde ticari yat  olduğu belirtilen gemiyi,

28) Özel Yat: Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan,   taşıdığı yolcu sayısı onikiyi geçmeyen, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, tonilato belgesinde özel yat olduğu belirtilen gemiyi,

29)Eğitim Gemisi: Asıl amacı gemiadamlarına eğitim vermek olan ve bu amaca                      uygun olarak inşa edilmiş veya uygun hale getirilmiş gemiyi,

30)Ro-Ro Yolcu Gemisi: Yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip      boşaltılacak biçimde inşa edilmiş, oniki’den fazla yolcu taşıyan  gemiyi,

31)Ticari Sürat Motoru: Su sporları amacıyla ticari faaliyette kullanılan, şişme lastik, fiberglas veya saç bot biçimindeki hızlı ve tonilato belgesinde ticari sürat motoru olduğu belirtilen deniz aracını,

32)Gemiadamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini,       tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini,

33)Sınırlı Vardiya Zabiti: 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/3 Kural’ının 3 ve 4 üncü paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

34)Sınırlı Kaptan: 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/3 Kural’ının 5 ve 6 ncı paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

35)Vardiya Zabiti: 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan, ayrıca Sözleşmenin II/1 Kural’ı ile tanımlanan gemiadamını,

36)Birinci Zabit: 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kural’ının 3, 4.1 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

37)Kaptan: 500-3000 GT arasındaki gemileri sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kural’ının 3, 4.2 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

38)Uzakyol Vardiya Zabiti: Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide görev yapan, ayrıca Sözleşmenin II/1 Kural’ı ile tanımlanan eğitim düzeyine ilave olarak İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimini tamamlayan gemiadamını,

39)(Değişik:RG-23/8/2012-28390) Uzakyol birinci zabiti: Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kuralı’nın 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

40)Uzakyol Kaptanı: Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemiyi sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/2 Kuralı’nın 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

41)Sınırlı Makine Zabiti: 750 kW’den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen, ayrıca İdarenin öngördüğü eğitim ve deniz hizmetine sahip gemiadamını,

42)Sınırlı Başmakinist: 750 kW’den  küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca İdarenin öngördüğü eğitim ve deniz hizmetine sahip gemiadamını,

43)Makine Zabiti: 750-3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan, ayrıca Sözleşmenin III/1 Kural’ı ile tanımlanan gemiadamını,

44)İkinci Makinist: 750-3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin III/3 Kuralı’nın 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

45)Başmakinist: 750-3000 kW gücü arasındaki  ana makine ile yürütülen gemilerde çalışan, gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca Sözleşmenin III/3 Kuralı’nın 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

46)Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti: Makine gücü  ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide vardiya mühendisi/makinisti olarak görev yapan, ayrıca Sözleşmenin III/1 Kural’ı ile tanımlanan eğitim düzeyine ilave olarak İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimini tamamlayan gemiadamını,

47)Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide ikinci mühendis/makinist olarak görev yapan ve gemi başmühendisi/makinistinden sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin III/2  Kural’ının 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

48)Uzakyol Başmühendisi/Başmakinsti: Makine gücü  ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide başmühendis/başmakinist olarak görev yapan ve gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca Sözleşmenin III/2  Kural’ının 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

49)(Değişik:RG-23/8/2012-28390) Gemi yardımcı zabiti: Gemide görevli telsiz zabiti ve doktor, sağlık memuru, hemşire ile gemilerin özelliklerine göre bulundurulması zorunlu olan ve geminin kullanım amacına katkıda bulunan elektrikçi, elektronikçi, elektronik, elektrik ve elektro-teknik zabitlerini,

50)Güverte/Makine Stajyeri: Gemiadamı olmak için eğitim gören ve kanun veya yönetmeliklerce bu nitelikte olduğu belirtilen gemiadamını,

51) Tayfa: Geminin güverte, makine ve kamara bölümlerinde çalışan gemi kaptanı, gemi zabiti, yardımcı zabitleri ve stajyerler dışında kalan gemiadamlarını,

52)Yolcu: Gemiadamları dışında gemide ücretli ya da ücretsiz taşınan bir yaşından büyük kişiyi,

53)(Değişik:RG-23/8/2012-28390) Diğer taşınanlar: Gemiadamları ve yolcular dışında gemide bulunan ve yapacakları yolculuk için liman başkanlıklarınca yolculuk belgesi verilen, donatanın, işletenin, kaptanın ve gemiadamlarının gemide bulunan eş ya da çocuklarını, donatan ya da işverenin temsilcisi ve memurlarını, taşınan hayvanların çobanlarını, gemilerin her türlü makine, güverte teçhizat ve ekipmanlarının kontrolü, testi, bakımı ve onarımı için yetkili, sorumlu veya teknik servis elemanlarını, turizm işletmeli belgeli gemilerin rehberlerini, bilim gemilerinde çalışan bilim adamları ve benzeri personel ile gemi katibi, gemi katip yardımcısı ve kamara memurunu, ayrıca kaptanın denizde can kurtarma, güvenlik ve profesyonel sualtı çalışmaları görevlerinden dolayı gemiye aldığı kişileri,

54)Yürütme Gücü (kW): Gemi ana makinesi ya da makinelerinin toplam ve en büyük sürekli çıkış gücü olarak kabul edilen ve gemi tasdiknamesi ile diğer resmi belgelerde yazılı kilovat olarak belirtilen gücü, (1 kilovat = 1,34 beygir gücü, 1 beygir gücü = 0,746 kilovat  alınacaktır.)

55) (Değişik:RG-23/8/2012-28390) Gros tonilato (GT): Geminin güverte altı ve güverte üstü kapalı yerlerinin hacmini (2.83 m3=1 gros tonilato) ve gemi tasdiknamesi ile diğer resmi belgelerde GT olarak belirtilen hacmi,

56) Telsiz Kuralları: Türkiyenin taraf olduğu Uluslararası Telsiz Tüzüğünde  (ITU/RR) yer alan kuralları,

57)(Değişik:RG-23/8/2012-28390) Telsiz görevleri: Telsiz Kuralları ve Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi SOLAS-74 ve değişiklikleri uyarınca IMO öneri kararları doğrultusunda gemide haberleşme ile ilgili vardiyaları, teknik bakım ve onarımları,

58)GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System): Küresel deniz tehlike ve güvenlik sistemini,

59)Liman Seferi: Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferleri,

60)Kabotaj Seferi: Liman sefer bölgesi sınırları aşılarak Türkiye limanları arasında    yapılan seferleri,

61) (Değişik:RG-30/12/2008-27096)Yakın Kıyısal Sefer: Kabotaj sefer bölgesi sınırları aşılarak, Karadeniz’de, Akdeniz’de, Kızıldeniz’de ve İspanya’nın Fransa sınırına kadar kuzey kıyılarını da kapsayan Finistre Burnu ile Moritanya’nın Dakhla Limanı güney sınırını birleştiren çizginin doğusunda kalan deniz alanına yapılan seferleri

62)(Değişik:RG-11/10/2007-26670)Uzak Sefer: Yakın kıyısal sefer bölgesi sınırları aşılarak yapılan seferleri,

63) (Ek:RG-11/10/2007-26670) (Değişik:RG-23/8/2012-28390) Gemiadamı yeterlik belgesi: STCW Sözleşmesinin II, III, IV veya VII Bölümlerine uygun olarak verilen ve belge sahibi gemiadamına belgede belirtilen sorumluluk seviyesindeki tüm görevleri yapma hakkı veren, gemiadamı cüzdanının içerisinde yer alan veya gemiadamlarının kimlik bilgilerini de içerecek şekilde gemiadamları belgesi adı altında bağımsız bir belge olarak düzenlenen, şekli İdare tarafından belirlenmiş yeterlik belgesini,

64)(Ek:RG-28/5/2010-27594)Balıkçı gemisi güverte tayfası: Balıkçı gemilerinin güverte bölümlerinde görev yapan balıkçı sınıfı gemiadamını,

65)(Ek:RG-23/8/2012-28390)  Gemiadamı uzmanlık belgesi: STCW Sözleşmesinin II/4, III/4, VII/2, II/5, III/5, III/7, VII/2, V/1-1, V/1-2, V/1, V/2, VI/3, VI/4, VI/5 ve VI/6 bölümlerine uygun olarak gemiadamı yeterlik belgesi dışında gemiadamlarına verilen ve gemiadamının Sözleşmede belirtilen eğitim, yeterlilikler veya açık deniz hizmetleriyle ilgili gereklikleri karşıladığını belirten belgeleri,

66)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Belge kanıtı: Gemiadamı yeterlik belgesi veya gemiadamı uzmanlık belgesi dışında Sözleşmenin ilgili gereksinimlerinin karşılandığının gösterilmesi için kullanılan dokümantasyonu,

67)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Usta gemici: Sözleşmenin II/5 Kuralı hükümlerine uygun niteliklere sahip gemiadamını,

68)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Usta makine tayfası: Sözleşmenin III/5 Kuralı hükümlerine uygun niteliklere sahip gemiadamını,

69)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Elektro-teknik zabiti: Sözleşmenin III/6 Kuralı hükümlerine uygun niteliklere sahip gemiadamını,

70)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Elektro-teknik tayfası: Sözleşmenin III/7 Kuralı hükümlerine uygun niteliklere sahip gemiadamını,

71)(Ek:RG-23/8/2012-28390) ISPS kodu: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu,

72)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Gemi güvenlik zabiti: Gemide kaptana karşı sorumlu olan; gemi güvenlik planının sürdürülmesi ve uygulanması da dahil olmak üzere gemi güvenliğinden, şirket Güvenlik Sorumlusu ve Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ile ilişkilerden sorumlu olmak üzere şirket tarafından atanan gemi zabitlerinden biri,

73)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Güvenlik görevleri: Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS 1974, Değişiklikleri) Bölüm XI-2 ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenliği (ISPS) Kodunda tanımlandığı üzere gemilerdeki tüm güvenlik görevleri ve vazifeleri,

74)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Ülke raporu: Sözleşmenin I/8 Kuralı ile Kod A-I/8 Kısmı uyarınca kalite standartları kapsamındaki izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, Sözleşmenin I/8 Kuralı ile Kod A-I/8 Kısmına uygun olarak İdare tarafından IMO Genel Sekreterliğine beş yılda bir gönderilen raporu,

75)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Ay: Bir takvim ayı veya bir aydan kısa sürelerle oluşmuş 30 günü,

76)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

77)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Müsteşar: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarını,

78)(Ek:RG-23/8/2012-28390) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Gemiadamı Yeterlikleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Dereceleri, Yetki, Sorumluluklar ve Yeterlik Sınırları

Yeterlik Dereceleri

Madde 5- (Değişik:RG-23/8/2012-28390)

Gemiadamlarının yeterlik isim ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Güverte Sınıfı

a) Tayfalar

1) Gemici

2) Usta Gemici

3) Güverte Lostromosu

b) Kaptan ve Güverte Zabitleri

1) Sınırlı Vardiya Zabiti

2) Sınırlı Kaptan

3) Vardiya Zabiti

4) Birinci Zabit

5) Kaptan

6) Uzakyol Vardiya Zabiti

7) Uzakyol Birinci Zabiti

8) Uzakyol Kaptanı

B) Makine Sınıfı

a) Tayfalar

1) Yağcı

2) Usta Makine Tayfası

3) Makine Lostromosu

4) Elektro-Teknik Tayfası

b) Başmühendis/Başmakinist ve Makine Zabitleri 

1) Sınırlı Makine Zabiti

2) Sınırlı Başmakinist

3) Makine Zabiti

4) İkinci Makinist

5) Başmakinist

6) Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti

7) Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti

8) Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti

C)Yardımcı Sınıfı

a) Telsiz Zabitleri

1) Kısa Mesafe Telsiz Operatörü

2) Uzun Mesafe Telsiz Operatörü

4) Genel Telsiz Operatörü

5) Telsiz Elektronik Zabiti

b) Elektrik ve Elektronik Zabitleri

1) Elektrikçi

2) Elektrik Zabiti

3) Elektronikçi

4) Elektronik Zabiti

5) Elektro-Teknik Zabiti

c) Sağlık Zabitleri

1) Hemşire 

2) Sağlık Memuru

3) Doktor 

d) Stajyerler

1) Güverte Stajyeri

2) Makine Stajyeri

e) Yardımcı Hizmetliler

1) Kamarot

2) Aşçı

D) Yat Sınıfı

a) Yat Kaptanı (499 GT)

b) Yat Kaptanı (2999 GT)

c) Yat Kaptanı (3000 GT üzeri)

E) Balıkçı Sınıfı

a) Balıkçı Gemisi Kaptanı

b) Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

A) Deck Department

a) Ratings

1) Ordinary Seafarer

2) Able Seafarer

3) Boatswain

b) Master and Deck Officers

1) Restricted Watchkeeping Officer

2) Restricted Master

3) Watckeeping Officer

4) Chief Officer

5) Master

6) Unlimited Watchkeeping Officer

7) Unlimited Chief Officer

8) Unlimited Master

B) Engine Department

a) Ratings

1) Oiler/Motorman

2) Able Seafarer Engine

3) Donkeyman

4) Electro-Technical Rating

b) Chief Engineer and Engineer Officers

1) Restricted Engineer Officer

2) Restricted Chief Engineer

3) Engineer Officer

4) Second Engineer

5) Chief Engineer

6) Unlimited Engineer Officer

7) Unlimited Second Engineer

8) Unlimited Chief Engineer

C) Asistant Department

a) Radio Officers

1) Short Range Radio Operator

2) Long Range Radio Operator

3) Restricted Operator

4) General Operator

5) Radioelectronic Officer

b) Electric and Electronic Officers

1) Electrician

2) Electric Officer

3) Electronic Operator

4) Electronic Officer

5) Electro-Technical Officer

c) Medical Officers

1) Nurse

2) Medical Officer

3) Medical Doctor

d) Cadets

1) Deck Cadet

2) Engine Cadet

e) Cabin Department

1) Steaward

2) Cook

D) Yacht Class

a) Yachtmaster (499 GT)

b) Yachtmaster (2999 GT)

c) Yachtmaster (over 3000 GT)

E) Fishermen Class

a) Skipper

b) Open Sea Skipper

Vessel Deck Department Rating

Yetki ve Sorumluluklar                  

Madde 6-  Denizcilik eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları, Sözleşmenin öngördüğü eğitim standartlarını sağlayıp uygulamakla mükelleftir.

Söz konusu eğitim standartlarını içeren müfredatlar ve bağlı yönergelerle istenen diğer hususlar, İdare tarafından Sözleşmeye, bu Yönetmeliğe ve bağlı yönergelere uyumluluğu bakımından incelenir. Uygun bulunursa onaylanır ve ilgili tarafa bildirilir. Uygun bulunmayan hususlar ise, düzeltilmek üzere ilgili tarafa iade edilir.

(Değişik fıkra:RG-23/8/2012-28390)  Denizcilik ile ilgili eğitim, sınav ve belgelendirme yapan kurum ve kuruluşlar, Sözleşmede belirtilen hedefleri sağlamak için eğitim, yeterlik değerlendirmesi, Sözleşmenin Kod A-I/9 kısmı uyarınca Gemiadamı Sağlık Yoklama belgesi düzenleme prosedürleri de dahil olmak üzere belgelendirme, uygunluk onayı ve belge yenileme çalışmaları ile eğiticilerin ve değerlendiricilerin nitelikleri ile deneyimleri yönünden, Sözleşmenin I/8 Kuralı ile Kod A-I/8 Kısmı uyarınca kalite standartları sistemi ile İdare tarafından 67 nci madde hükmüne göre devamlı olarak izlenir ve değerlendirilir. Bu değerlendirme, en son verilen ülke raporundan sonra ulusal mevzuatta yürürlüğe giren tüm değişiklikler ile Sözleşmede yapılan tüm değişikliklere uyum amacıyla yapılan düzenlemeleri kapsar.

İdare, Sözleşme, bu Yönetmelik ve bağlı yönergelerin gereklerini yerine getiremeyen eğitim kurumlarından mezun olanlara gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi vermez. Eğitimleri uygun bulunmayan okullarda okuyan öğrenciler ile belgelendirilmemiş mezunlar, aynı eğitimi vermekte olan ve uygun bulunan eğitim kurumlarında tamamlama kurslarını bitirdikten  sonra sınava katılma hakkını kazanırlar.

Yeterlik Sınırları            

Madde 7- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, kaptanlar ve güverte zabitleri ile başmühendis/başmakinistler ve makine zabitlerine, Sözleşmenin ilgili kurallarına uygun olarak verilecek yeterliklerin nitelikleri ve şartları aşağıda belirtildiği gibidir.

a)Kaptan ve güverte zabitleri için;

1)500 GT’den daha küçük ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

2)500 GT’den daha küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkarak sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

3)500-3000 GT arası gemilerde çalışacaklar,

4)3000 GT ve daha büyük gemilerde çalışacaklar,

5) 500 GT’den daha küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkarak sefer yapan gemilerde çalışacak kaptan ve vardiya zabitleri, 500-3000 GT’ye kadar olan gemiler için istenen şartları yerine getireceklerdir.

b)Başmühendis/başmakinist ve makine zabitleri için; 

1)750 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

2)750 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkarak sefer yapan gemilerde çalışacaklar,

3) 750-3000 kW arası ana makine ile yürütülen gemilerde çalışacaklar,

4)3000 kW ve daha büyük ana makine ile yürütülen gemilerde çalışacaklar,

için ayrı ayrı belirlenir.

5)750 kW’den daha küçük ana makine  ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesi dışına çıkarak sefer yapan  gemilerde çalışacak makine zabitleri ve başmakinistler, 750-3000 kW’ye kadar olan ana makine ile yürütülen gemiler için istenilen şartları yerine getireceklerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Şartları

Güverte Sınıfı Gemiadamı Yeterliklerinin Şartları

MADDE 8 – (Değişik:RG-23/8/2012-28390)  

Güverte sınıfı gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesi alabilmeleri için gerekli yaş, eğitim-öğretim ve deniz hizmet süresine dair şartlar aşağıda gösterilmiştir;

a) Tayfalar:

1) Gemici olmak için müracaat edenlerden;

- 16 yaşını bitirmek, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve,

- İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “gemici eğitimi”ni İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak veya

- En az ilköğretim okulu mezunu olup askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde güverte eri olarak yaptığını belgelemek,

şartlarından birini yerine getirmek ve ayrıca “Gemici sınavı”nı başarmak şartını sağlayanlar “Gemici” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Gemici yeterliği ile birlikte, İdare tarafından yukarıdaki (1) nolu alt bendin üçüncü paragrafındakilere doğrudan, (1) nolu alt bendin ikinci paragrafındakilere ise Sözleşmede belirtilen şartları karşılamaları halinde “seyir vardiyası tutma belgesi” verilir.

2) Usta Gemici olmak için müracaat edenlerden;

- Onsekiz yaşını bitirmek, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve,

- Gemici yeterliği ile 18 ay onaylı deniz hizmetine sahip olmak veya en az oniki aylık deniz hizmetine sahip olmak ve içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen Sözleşmenin öngördüğü Kod A-II/5 “usta gemici” eğitimini İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak veya,

- İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen Sözleşmenin öngördüğü Kod A-II/5 “usta gemici” eğitimini İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve askerlik görevinin oniki ayını faal gemilerde serdümen ya da porsun eri olarak yaptığını terhis belgesi ile belgelemek,

şartlarından birini yerine getirmek ve ayrıca “usta gemici” sınavını başarmak şartlarını sağlayanlar “Usta Gemici” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

1/1/2012 tarihinden önceki son altmış ay içerisinde gemici olarak en az oniki ay deniz hizmetine sahip olanlara İdare tarafından sınavla usta gemici yeterliği verilir.

Usta gemici yeterliği ile birlikte, İdare tarafından “seyir vardiyası tutma belgesi” verilir.

3) Güverte Lostromosu olmak için müracaat edenlerden;

- Usta gemici olarak yirmidört ay deniz hizmetine sahip olmak ve güverte tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi kaptanından alınacak belgeyle belgelendirmek veya

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılmış olanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı veya Astsubay Güverte Sınıf Okulu mezunu olup bir yılı deniz hizmeti olmak üzere iki yıl görevde bulunmuş olmak ya da ikmal veya idari sınıf astsubay olup beş yıl görevde bulunmuş olmak veya güverte branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve güverte tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi komutanından alınacak belge ile belgelendirmek,

şartlarından birini yerine getirmek,

- “Güverte lostromosu sınavı”nı başarmak,

şartlarını sağlayanlar “Güverte Lostromosu” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Güverte lostromosu yeterliği ile birlikte idare tarafından “seyir vardiyası tutma belgesi” verilir.

b) Kaptanlar ve Güverte Zabitleri:

1) Sınırlı Vardiya Zabiti; yakın kıyısal sefer bölgesinde sefer yapan 500 GT’den daha küçük gemilerde sınırlı vardiya zabiti olmak için müracaat edenlerden,

- Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

- Gemici, usta gemici veya güverte lostromosu yeterliği veyahut yat kaptanı veya balıkçı gemisi kaptanı yeterliği ile otuzaltı aylık deniz hizmetine sahip bulunmak ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi idare tarafından uygunluğu onaylanan eğitimi eğitim kurumlarında görmek,

- Denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri, denizcilik Anadolu teknik liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi elektroniği ve haberleşme veya gemi yönetimi dallarından mezun olup, Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi idare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek ve en çok dört ayı liman seferi olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

- Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programını uygulayan ve idare tarafından uygunluğu onaylanan denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri, denizcilik Anadolu teknik liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi yönetimi dalı veya aynı müfredatı uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans veyahut lisans programlarından mezun olup, en çok dört ayı liman seferi olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya Astsubay Güverte Sınıf Okulları seyir branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı dışındaki veya Astsubay Güverte Sınıf Okulları seyir branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi kursu”nu, İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek veya müfredatın İdarece onaylanması kaydıyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görmesi halinde üç yılı güverte deniz hizmeti olmak üzere altı yıl görevde bulunmuş olmak,

- İdarenin öngördüğü sınırlı vardiya zabiti sınavında başarılı olmak,

şartlarını sağlayanlar “Sınırlı Vardiya Zabiti” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Ancak, 30/1/1997 tarihli ve 22893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak liman kaptanı yeterliğine sahip bulunanlar, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak şartıyla, sınavsız “sınırlı vardiya zabiti” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Bu yeterliği alan yat kaptanı ve balıkçı gemisi kaptanlarının eski yeterlik belgeleri iptal edilmek üzere İdareye gönderilir.

Liman kaptanı yeterliğine dayalı olarak sınırlı vardiya zabiti yeterliğini alanlar, yüz ve daha fazla yolcu taşıyanlar da dahil olmak üzere yerel trafikte düzenli sefer yapan 200 GT’den küçük yolcu ve yük gemilerinde kaptanlık yapabilirler.

2) Sınırlı Kaptan; yakın kıyısal sefer bölgesinde sefer yapan 500 GT’den küçük gemilerde sınırlı kaptan olmak için müracaat edenlerden,

- Yirmi yaşını bitirmiş olmak, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

- Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile yirmidört ay deniz hizmetine sahip olmak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya Astsubay Güverte Sınıf Okulları seyir branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı dışındaki veya Astsubay Güverte Sınıf Okulları seyir branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi kursu”nu İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek veya müfredatın İdarece onaylanması kaydıyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görmesi halinde ve dört yılı güverte deniz hizmeti olmak üzere dokuz yıl görevde bulunmuş olmak,

- İdarenin öngördüğü sınırlı kaptan sınavında başarılı olmak,

şartlarını sağlayanlar “Sınırlı Kaptan” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak kıyı kaptanı yeterliğine sahip bulunanlar, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak şartıyla sınavsız “sınırlı kaptan” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

3) Vardiya Zabiti; 500-3000 GT arası gemilerde vardiya zabiti olmak için müracaat edenlerden,

- Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

-(Değişik:RG-17/11/2012-28470) Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan 4 yıllık Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi yönetimi dalı veya aynı müfredatı uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde, altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam on iki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

- En az lise mezunu olmak şartıyla Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan dört sömestr süreli kurslardan mezun olup, liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

- Sınırlı kaptan yeterliği veya Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun kıyı kaptanlığı yeterliği ile yirmidört ay deniz hizmeti yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programına uygunluğu idare tarafından onaylanan bir eğitimi tamamlamak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya Astsubay Güverte Sınıf Okulları seyir branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı dışındaki veya Astsubay Güverte Sınıf Okulları seyir branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi kursu” nu İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek veya müfredatın İdarece onaylanması kaydıyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görmesi halinde ve beş yılı güverte deniz hizmeti olmak üzere on yıl görevde bulunmuş olmak,

- İdarenin öngördüğü vardiya zabiti sınavında başarılı olmak,

şartlarını sağlayanlar "Vardiya Zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol vardiya zabiti, yakınyol birinci zabiti ve sınırlı vardiya zabiti yeterliğine sahip bulunanlar, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak şartıyla sınavsız "vardiya zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Deniz Harp Okulunu bitirmeden ayrılanlardan, Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında gördüklerini belgeleyenlere, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmaları ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamaları şartıyla sınavla vardiya zabiti yeterliği verilir.

Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında görerek vardiya zabitliği yeterlik belgesini alanlar, Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgelerinde iki uzakyol vardiya zabiti yeterlikli personel ile donatılması öngörülen gemilerde uzakyol vardiya zabitlerinden birinin yerine gemide görev alabilirler.

Bu alt bendte belirtilen şartları sağlayarak sınırlı kaptan yeterliğinden vardiya zabiti yeterliğine geçmek için başvuran gemiadamlarının, sınırlı kaptan yeterliği ile alt yeterliklerde yapmış olduğu deniz hizmetleri geçerlidir.

4) Birinci Zabit; 500-3000 GT arası gemilerde birinci zabit olmak için müracaat edenlerden,

- En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

- Vardiya zabiti yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında otuzaltı ay vardiya zabitliği yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programını tamamlamak ve idarenin öngördüğü ve "Eğitim-Sınav Yönergesinde" başarı ve muafiyet esasları belirtilen İngilizce yeterliğini sağlamak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya Astsubay Güverte Sınıf Okulu seyir branşı mezunu olmak ve birinci zabitlik yeterliği için Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı dışındaki veya Astsubay Güverte Sınıf Okulu seyir branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup, Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi kursu” ile birinci zabitlik yeterliği için Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek veya müfredatın İdarece onaylanması kaydıyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görmesi halinde İdarenin öngördüğü ve "Eğitim-Sınav Yönergesinde" başarı ve muafiyet esasları belirtilen İngilizce yeterliğini sağlamak ve yedi yılı güverte deniz hizmeti olmak üzere oniki yıl görevde bulunmuş olmak,

- İdarenin öngördüğü birinci zabitlik sınavında başarılı olmak,

şartlarını sağlayanlar “Birinci Zabit” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol kaptan klas III, yakınyol kaptan klas IV, sınırlı birinci zabit ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan ve yakınyol birinci zabit yeterliğine sahip bulunanlar, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak şartıyla sınavsız “birinci zabit” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

5) Kaptan; 500-3000 GT arası gemilerde kaptan olmak için müracaat edenlerden,

- En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

- Birinci zabit yeterliği ile otuzaltı ay 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında birinci zabitlik yapmak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya Astsubay Güverte Sınıf Okulu seyir branşı mezunu olmak ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek veya müfredatın İdarece onaylanması kaydıyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görmesi halinde ve İdarenin öngördüğü ve "Eğitim-Sınav Yönergesinde" başarı ve muafiyet esasları belirtilen İngilizce yeterliğini sağlamak ve en az bir yılı gemi komutanlığı olmak koşulu ile on yılı güverte deniz hizmeti olmak üzere onbeş yıl görevde bulunmuş olmak,

- İdarenin öngördüğü kaptanlık sınavında başarılı olmak,

şartlarını sağlayanlar “Kaptan” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak yakınyol kaptan klas-I, yakınyol kaptan klas-II, sınırlı kaptan ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan ve yakınyol kaptan klas-III yeterliğine sahip bulunanlar, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak şartıyla sınavsız “kaptan” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

6) Uzakyol Vardiya Zabiti; 3000 GT ve daha büyük gemilerde uzakyol vardiya zabiti olmak için müracaat edenlerden,

- Onsekiz yaşını bitirmiş olmak, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

- Bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü ve İdarenin onayladığı A-II/1 müfredat programını uygulayan dört yıllık fakülte ve yüksekokulların güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki aylık deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

- Bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 ile A-II/2 müfredat programlarını müşterek uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokulların güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümü öğrencisi olarak altıncı sömestr sonunda A-II/1 müfredatını başarı ile tamamlamak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki aylık deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,

- Deniz Harp Okulu mezunu olup Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan en az üç yıl güverte deniz hizmetine sahip olmak veya liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam oniki aylık deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak ve Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce başarı esaslarına göre İngilizce başarısını sağlamak,

- İdarenin öngördüğü uzakyol vardiya zabitliği sınavında başarılı olmak,

şartlarını sağlayanlar "Uzakyol Vardiya Zabiti" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol vardiya zabiti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak şartıyla sınavsız olarak yeniden düzenlenir.

İngilizce hazırlık sınıfı başarı ve muafiyet şartları ile öğrenci yerleştirme önceliği idare tarafından belirlenen ve Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

7) Uzakyol Birinci Zabiti; 3000 GT ve daha büyük gemilerde uzakyol birinci zabit yeterliği almak için müracaat edenlerden,

- En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

- Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 ve A-II/1 müfredat programını müşterek uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup, uzakyol vardiya zabiti yeterliği ile otuzaltı ay 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında vardiya zabitliği yapmış olmak,

- Uzakyol vardiya zabiti yeterliği ile otuz altı ay 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında vardiya zabitliği yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programını idare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak,

- Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; beş yıl güverte deniz hizmetine sahip olmak, Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce başarı esaslarına göre İngilizce başarısını sağlamak ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek veya müfredatın İdarece onaylanması kaydıyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görmesi halinde,

- İdarenin öngördüğü uzakyol birinci zabiti sınavında başarılı olmak,

şartlarını sağlayanlar “Uzakyol Birinci Zabit” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol birinci zabiti yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak şartıyla sınavsız olarak yeniden düzenlenir.

8) Uzakyol Kaptanı; 3000 GT ve daha büyük gemilerde uzakyol kaptanı olmak için müracaat edenlerden,

- En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;

- Uzakyol birinci zabit yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında otuzaltı ay birinci zabitlik yapmak,

- Kaptan yeterliği ile yakın kıyısal sefer dışında çalışan gemilerde veya yakın kıyısal sefer yapan 500 GT’den büyük gemilerde yirmidört ay en az birinci zabitlik ve oniki ay kaptanlık yaptıktan sonra, Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 eğitim programını İdare tarafından uygunluğu onaylanan bir eğitim kurumunda tamamlamak ve idarenin öngördüğü ve "Eğitim-Sınav Yönergesinde" başarı ve muafiyet esasları belirtilen İngilizce yeterliğini sağlamak,

- Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; en az bir yılı gemi komutanlığı olmak üzere yedi yıl güverte deniz hizmetine sahip olmak, Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce başarı esaslarına göre İngilizce başarısını sağlamak ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek veya müfredatın İdarece onaylanması kaydıyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görmesi halinde,

- İdarenin öngördüğü uzakyol kaptanlık sınavında başarılı olmak,

şartlarını sağlayanlar "Uzakyol Kaptanı" yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Ancak, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun olarak uzakyol kaptanı yeterliğine sahip bulunanların belgeleri, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak şartıyla sınavsız olarak yeniden düzenlenir.

İdare, yukarıda belirtilen ve Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 eğitimi ile İngilizce eğitimini birinci zabitlik yeterliği öncesi alanları bu eğitimden muaf tutar.

Gördükleri eğitim nedeniyle ilk defa yeterlik belgesi alanlar, oniki ay deniz hizmeti yapmadıkça kaptan olarak görev yapamazlar.

Makine  Sınıfı Gemiadamı Yeterliklerinin Şartları

MADDE 9 – (Değişik:RG-23/8/2012-28390)  

Makine sınıfı gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri için gerekli yaş, eğitim-öğretim ve deniz hizmet süresine dair şartlar aşağıda gösterilmiştir.

A) Tayfalar:

a) Yağcı olmak için müracaat edenlerden;

1) Onaltı yaşını bitirmek, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve

- İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “yağcı eğitimi”ni İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek,

- Askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup, askerlik görevinin en az dört ayını faal gemilerde makine eri olarak yaptığını belgelemek,

- Yüksek öğretim kurumlarının makine, iklimlendirme ve soğutma, otomotiv teknolojisi, gemi inşaatı, elektrik, elektronik teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi önlisans programlarından veya Anadolu teknik liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri ve endüstri meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojisi, gemi yapımı, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarından mezun olmak,

şartlarından birini sağlamak,

2) İdarenin öngördüğü “yağcı sınavı”nda başarılı olmak,

şartlarını sağlayanlar “Yağcı” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Yağcı yeterliği ile birlikte, İdare tarafından yukarıdaki (1) nolu paragrafın ikinci alt paragrafındakilere doğrudan, (1) nolu paragrafın birinci ve üçüncü alt paragrafındakilere ise Sözleşmede belirtilen şartları taşımaları halinde İdare tarafından “makine vardiyası tutma belgesi” verilir.

b) Usta Makina tayfası olmak için müracaat edenlerden;

1) Onsekiz yaşını bitirmek, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve

- Yağcı yeterliği ile oniki aylık deniz hizmetine sahip olmak veya

- Yağcı yeterliği ile altı aylık deniz hizmetine sahip olmak ve Sözleşmenin öngördüğü Kod A-III/5 eğitimini, içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “usta makine tayfası” eğitimini vermek üzere İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak,

şartlarından birini yerine getirmek ve usta makine tayfası sınavı”nı başarmak, şartlarını sağlayanlara İdare tarafından “Usta Makine Tayfası” yeterliği verilir.

1/1/2