EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1. Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerinin ve sınavlarının en az gereklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak
Madde 2. (Değişik Madde 12/1/2007 tarihli 805 sayılı B.M.O.) Bu Yönerge, 31 Temmuz 2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 14.06.2002 tarihinde yürürlüğe giren “Gemiadamları Yönetmeliği” gereklerine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 3. Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerine ilişkin müfredat, eğitim araç gereçleri, eğitim kurumları için giriş koşulları, sınıf geçme ve mezuniyet gerekleri ile eğitimcilerin yeterliği, deniz eğitiminin esasları, gemiadamları sınavları için, sınava giriş şartları, sınav konuları ve başarı gereklerini kapsar.

Tanımlar
Madde 4. Bu yönergede geçen,

a) İdare: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
b) Öğretim yılı: İki sömestrden (yarıyıl/dönem) oluşan on iki aylık öğretim süresini,

c) Yarıyıl: Haftada en az 25 ders saatini kapsayan ve en az on dört haftadan oluşan, bir öğretim yılında ikiden fazla olmayan öğretim dönemini,

d) Müfredat: Bir eğitim ve öğretim programı içinde bulunan ders ve uygulamaların tümünü,

e) Eğitim araç gereçleri: Müfredatta belirtilen ders ve uygulamaların gerçekleştirilmesinde kullanılan araç ve gereçlerini,

e) Öğretim Elemanı: Tanımı Yüksek Öğretim Kanunu’nda yapılan ve yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarını,

f) Öğretmenlik: Tanımı Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında belirlenen öğretmenleri,

g) Eğitimci: Öğretim elemanı ve Öğretmen dışında, öğretim kurumlarında görev yapan ve yeterlilik esasları bu yönerge ile belirlenen ders vermek ve uygulama yaptırmakla görevli kişileri,

h) Uzman ve Usta Öğreticiler: Tanımı Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında belirtilen kişileri,

i) (Değişik Bent 12.01.2007 tarih ve 805 Sayılı B.M.O.) Denizcilik Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (DEİDK) : gemiadamları yönetmeliğinin 67 nci maddesinde belirtilen komisyonu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Belgeleri Eğitim Gerekleri

Genel
Madde 5. (Değişik Madde 13.01.2009/1254 sayılı B.M.O.) Bu Yönergede belirtilen esaslar, Gemiadamlarının yeterlik belgeleri ve sertifikaları için zorunlu olan eğitim ve öğretim ile ilgili en az gereklerdir. Eğitim ve öğretim verecek Özel Öğretim Kurumlarının faaliyetlerinin bu Yönergeye uygunluğu Denizcilik Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (DEİDK) tarafından denetlenir. Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında denizcilik eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmî Orta Öğretim Kurumları ile Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı Yüksek Öğretim Kurumlarının bu Yönergeye uygunluğunun incelenmesi hakkında usul ve esaslar bu kurumlarla yapılan protokollerle müştereken belirlenir. İdare, denizcilik eğitim ve öğretim faaliyetlerini bu Yönerge kapsamında izler, değerlendirir ve sonuçlarına dayanarak rapor oluşturur. İdare rapor doğrultusunda Gemiadamları Yönetmeliği ve bağlısı Yönergelerin ilgili maddelerine göre işlem yapar. Bu denetleme, izleme ve değerlendirme işlemleri kurumların özel kanunlarına göre tâbi oldukları diğer denetleme esaslarını ortadan kaldırmaz.

Güverte Sınıfı için Yeterlik Eğitim Gerekleri

Gemici ve Usta Gemici Eğitimi Gerekleri
Madde 6. (Değişik Madde 14/9/2009 tarih ve 31648 Sayılı B.M.O.) Gemici Eğitimi” ve ”Usta Gemici Eğitimi” müfredatı ile ilgili asgari şartlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Gemici Eğitimi”


GEMİCİ E Ğ İ T İ M İ

SEYİR
1) VARDİYA DÜZENLEMELERİ VE YÖNTEMLERİ
a) Gemicinin olağan görevleri
b) Özel durum ve koşulların gerektirdiği görevler
2) Manyetik pusula ve cayro pusulanın kullanımı
Pusula okuma
3) DÜMEN TUTMA VE DÜMENİ OTO-PİLOTA YA DA EL KUMANDASINA GEÇİRME
a) Dümeni Oto-Pilota geçirme
b) Dümeni el kumandasına geçirme
4) DÜMEN KOMUTLARINI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK ANLAYIP UYGULAYABİLME
a) Dümenci ve vardiya zabiti arasında kullanılan Türkçe standart komutlar
b) Dümenci ve vardiya zabiti arasında kullanılan İngilizce standart komutlar
c) Pilot tarafından verilen İngilizce standart dümen kumandaları
5) TAM BİR GÖRME VE İŞİTME GÖZCÜLÜĞÜNÜN GEREKLERİNİ YERİNE GETİREBİLME
a) Ses işaretleri (düdük)
b) Seyir fenerleri
c) Diğer nesneleri derece veya kerte olarak yaklaşık hakiki ve nispi kerterizleriyle rapor edebilme
i) Hakiki kerterizleriyle rapor edebilme
ii) Nispi kerterizleriyle rapor edebilme
6) İŞARET VE SİSTEMLER
a) Görünür ve ses işaretleri
b) Trafik sistemleri
7) DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
a) Genel Tanımlar
b) Su çekimi nedeniyle kısıtlı tekne
c) Tam gözcülük
d) Güvenli hız
e) Durum ve koşulların gerektirdiği uzaklık
f) Çatışma tehlikesinin tanımı ve açıklanması
g) Trafik şeridi, ayrım şeridi
h) Ayrım bölgesi, kıyı trafik bölgesi
i) Gemilerde çatışmayı önlemek amacıyla yapılması gereken manevralar
j) Birbirini gören ve kısıtlı görüşte gemilerin vereceği işaretler
8) FENERLER VE ŞAMANDIRALAR GİBİ SEYİR YARDIMCILARINI TANIMA VE RAPOR ETME
a) Genel tanımlar
b) Rapor etme usulleri
9) EMNİYETLİ SEYİR VARDİYASININ TUTULMASI VE İZLENMESİNE
KATKIDA BULUNMA
Emniyetli bir seyir vardiyası tutmak için gerekli bilgiler
10) GEMİ İÇİ HABERLEŞME VE ALARM SİSTEMLERİNİ KULLANMA
a) Gemi içi haberleşme usulleri
b) Alarm sistemlerini kullanma
11) SEYİR VARDİYASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
Vardiyayı teslim alma, sürdürme ve teslim etme prosedürleri
12) ÇATIŞMA VE KARAYA OTURMA TEHLİKELERİNİN TANIMLARI VE SORUMLULUKLARININ AÇIKLANMASI
13) VARDİYA ZABİTİYLE ANLAŞABİLME VE GÜVENLİ VARDİYA TUTABİLME İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
a) Olağan koşullarda limanda etkin güverte vardiyası tutma
b) Tehlikeli yük taşırken limanda güvenli güverte vardiyası tutma
14) KÖPRÜÜSTÜNÜN GENEL YAPISI, KULLANILAN GEREÇLER VE AYGITLAR
a) Köprüüstünün genel yapısı
b) Kullanılan gereçler
c) Aygıtlar
15) ACİL DURUM DONANIMLARININ KULLANILMASI
a) Acil durum görevleri ve alarmlar hakkında temel bilgi
b) Tehlike işaret fişekleri, uydu EPİRB ve SART'lar hakkında bilgi.
c) Hatalı tehlike alarmından kaçınma ve yanlışlıkla alarm verildiğinde yapılacaklar
GEMİCİLİK
1) GEMİDE KULLANILAN TERİMLER, GEMİ VE GEMİCİLİKLE İLGİLİ TANIMLAR
a) Gemide kullanılan terimler
b) Gemi ve gemicilikle ilgili tanımlar
2) HALATLAR, HER TÜRLÜ BAĞ, CEVİZ VE SAPANLAR
a) Halat çeşitleri
b) Her türlü halat bağları
c) Halat cevizi
3) ARMA VE SELVİÇELER, BAKIMLARI
a) Arma bakımları
b) Selviçelerin bakımları
4) IRGAT, DEMİR VE KİLİTLERİN BAKIM VE TUTUMLARI
a) Irgat bakım ve tutumları
b) Demir ve zincirlerin bakım ve tutumları
c) Kilitlerin bakım ve tutumları
5) DEMİRLEME TERİMLERİ, KUMANDA VE İŞARETLERİ
a) Demirlemede kullanılan terimler
b) Demirlemede kullanılan kumandalar
c) Demirlemede kullanılan işaretler
6) Geminin genel olarak yapısı
7) Yük donanımları bakım ve tutumu
Bumba sistemleri
8) TAŞIYICI VE YÜKLEYİCİLER
a) Kreynler ve vinçler
b) Palanga donanımı
c) Bir pilot çarmıhının donatılması
9) ADİ DÜMEN DONANIMI VE BAKIM TUTUMU
a) Adi dümen donanımı
b) Adi dümen bakım ve tutumu
10) AMBARLAR, AMBAR TEMİZLİĞİ, YÜKLERİN İSTİFİ VE BAĞLANMASI
a) Ambar kapakları çeşitleri ve bakımları
b) Ambar temizliği
c) Yük istif yöntemleri ve malzeme yükleme hakkında temel bilgi
11) TEHLİKELİ YÜKLERİN TAŞINMASI
Tehlikeli yükler hakkında temel bilgi
12) SİNTİNE VE TANKLARININ BAKIMI
13) SİNTİNE VE TANK İSKANDİLLERİNİ ALMA
14) RASPA VE BOYA TEKNİKLERİ
a) Raspa teknikleri
b) Boya teknikleri
15) GÜVERTE MAKİNELERİ VE BAKIM TUTUMU
a) Irgatların bakım ve tutumu
b) Mataforaların bakım ve tutumu
c) Kreyn bakım ve tutumu
TEMEL EĞİTİM
Bu yönergenin 22, 23, 24, 25 ve 26 Ek Madde 3 (a) (b) maddelerinde belirtilen deniz güvenlik eğitimleri müfredatlarını içerecektir
DENİZ KİRLİLİĞİ VE ÇEVRE
1) DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN ETKİLER
a) Çevre ve deniz kirliliğinin nedenleri
b) Gemilerin neden olduğu çevre ve deniz kirliliği
c) Çevre ve deniz kirliliğinin sonuçları
2) ÇEVRE VE DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME VE ÇEVRE KORUMA YÖNTEMLERİ
a) Çevre koruma yöntemleri
b) Gemiden kaynaklanan çevre ve deniz kirliliğini önleme yöntemleri

(1) Yukarıda öngörülen zorunlu eğitim toplam 240 saat ve 6 haftadan az verilemez.
(2) Deniz güvenlik eğitimini daha önceden İdare tarafından onaylanmış bir eğitim kurumunda başarıyla tamamlamış olan gemiadamları, bu müfredat içerisindeki deniz güvenlik eğitiminden muaf tutulur.


b) Usta Gemici Eğitimi”


USTA GEMİCİ EĞİTİM MÜFREDATI
SEYİR
1) EMNİYETLİ SEYİR VARDİYASININ TUTULMASINA KATKI SAĞLAMAK
a) Emirleri anlama ve vardiya görevleriyle ilgili hususlarda vardiyadaki zabitle iletişim kurma
b) Vardiyanın alınması, sürdürülmesi ve teslim edilmesi
c) Emniyetli bir vardiyayı sürdürmek için gerekli bilgiler
d) Bağlama işlemleri ve ilgili prosedürleri hakkında aşağıdakiler dahil olmak üzere bilgi sahibi olmak;
2) YANAŞMA, DEMİRLEME ŞAMANDIRAYA BAĞLAMA VE HALAT MANEVRALARI FAALİYETLERİNE KATKI SAĞLAMAK
a) Demirleme ve römorkör halatlarının işlevleri
b) Demirleme donanımının (teller, sentetik ve fiber halatlar, vinçler, ırgatlar, bocurgatlar, güverte babaları, kurtağızları ve babalar) kapasiteleri, emniyetli çalışma yükü ve kopma, (kırılmaya) dayanma gücü hakkında bilgi
c) Halatları fora etmek, römorkör halatları ve telleri, çekme halatları ile manevra yöntemleri ve olayların sırası hakkında bilgi
d) Farklı faaliyetlerde demir kullanımına ilişkin yöntemler ve olayların sırası hakkında bilgi
e) Bir şamandıraya veya şamandıralara bağlamayla ilgili prosedürler, olaylar, sıralı komutların ve işlemlerinin bilinmesi
- Bağlama/römorkör halatlarının işlevi ve her bir halatın tüm bir sistemin bir parçası olarak nasıl çalıştığını öğrenme,
- Bağlama ekipmanının kapasiteleri, emniyetli iş yükleri, tel halatlar, sentetik ve lif halatlar, vinçler, demir ırgatları, ırgatlar, babalar loçaların kopma güçleri
- Yedekleme halatları dahil, bağlama ve römorkör halatları ve tellerin bağlanıp volta edilmesi ve mola
- Çeşitli işlemlerde demirleri kullanma sırası ve yöntemleri
- Bir şamandıraya veya şamandıralara bağlamayla ilgili işlemler sırası ve çalışma yöntemleri
YÜK ELLEÇLEME VE YÜK İSTİF
1) YÜK VE MALZEMELERİN ELLEÇLENMESİNE KATKI SAĞLAMAK
a) Tehlikeli, tehlikeli ve zarar verici maddeler ile sıvılar da dahil olmak üzere yük ve malzemelerin emniyetli şekilde elleçlenmesi, istiflenmesi ve emniyete alınmasına (sağlamlaştırılmasına) ilişkin yöntemler
b) Belirli kargo tipleri ve IMDG tanımlamaları ile ilgili olarak alınması gereken temel önlemler
GEMİCİLİK
1) GÜVERTE DONANIMI VE MAKİNELERİNİN EMNİYETLİ ŞEKİLDE ÇALIŞMASINA KATKI SAĞLAMAK
a) Valf ve pompaların (tulumbalar) ağır yük asansörleri, kreynler, bumbalar ve ilgili donanımların işlevi ve kullanımı
b) Vinçlerin, ırgatların ve bocurgatların ve ilgili donanımların işlevi ve kullanımı
c) Ambar kapakları, su geçirmez kaportalar, açıklıklar (lumbarlar) ve ilgili donanımlar
d) Yapım, kullanım, işaretleme, bakım ve uygun şekilde istifleme dahil olmak üzere fiber ve tel halatlar, kablo ve zincirler,
e) Vinçler, ırgatlar, kreynler asansörler de dahil olmak üzere tüm donanımların çalıştırılmasına yönelik temel işaretleri anlama ve kullanma
f) Farklı koşullar altında ve acil durumlarda demirleme, demir alma, demiri emniyete alma işlemlerinin yapılması
g) Lostromo oturakları ve iskelesinin kurulması ve sökülmesi
h) Kılavuz kaptan merdivenleri, asansörler, farelikler ve sürme iskelelerin kurulması ve sökülmesi
i) Düğümler, dikişler, bosalar ve kavelaların uygun şekilde kullanımı
2) GÜVERTE VE YÜK ELLEÇLEME DONANIMININ KULLANILMASI VE İDARE EDİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK
a) Girişler, ambar kapakları, kapak örtüleri, rampalar, baş/borda/kıç kapı/kaportaları ve asansörlere erişim
b) Boru sistemleri, sintine ve balast emme pompaları ve kuyuları hakkında bilgi
c) Kreynler, bumbalar, vinçlerin kullanımı
3) FLAMALAR, TEK İŞARET FLAMALARI VE SANCAKLARININ (A, B, G, H, O, P, Q) TOKA VE MEZESTRE EDİLMESİ İLE ANLAMLARI HAKKINDA BİLGİ
DENİZDE GÜVENLİK, PERSONEL SAĞLIĞI VE SOSYAL SORUMLULUK
1) İŞ SAĞLIĞI VE EMNİYET TEDBİRLERİNİN UYGULAMASINA KATKI SAĞLAMAK
a) Gemi direğinde çalışma usul ve yöntemleri
b) Borda üzerinde çalışma ve yöntemleri
c) Kapalı alanlarda çalışma ve yöntemleri
d) Sistemleri çalıştırmaya izin verme
e) Halat kontrolü ve yöntemleri
f) Kaldırma teknikleri ve sırt incitmesini önleme metotları
g) Elektrik emniyeti usul ve yöntemleri
h) Mekanik emniyet usul ve yöntemleri
i) Kimyasal ve biyolojik tehlike emniyeti usul ve yöntemleri
j) Kişisel emniyet donanımlarını kullanma
2) DENİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLEMESİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN TEDBİRLERE KATKI SAĞLAMAK
a) Deniz çevresinde kirliliğin önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili bilgi
b) Kirlilik önleme donanımını kullanma ve çalıştırma bilgisi
c) Deniz kirleticilerinden kurtulmak için onaylanmış metotların bilinmesi
3) CAN KURTARMA TEKNELERİNİ VE KURTARMA BOTLARINI KULLANMAK
a) Can kurtarma tekneleri ve kurtarma botlarını, suya indirme tertibatlarını ve donanımlarını kullanma bilgisi
b) Denizde hayatta kalma tekniklerinin bilinmesi
BAKIM VE ONARIM
1) GEMİDE BAKIM VE ONARIMA KATKI SAĞLAMAK
a) Boyama, yağlama ve temizlik malzemelerini ve donanımlarını kullanma
b) Rutin bakım ve onarım yöntemlerin anlama ve uygulama
c) Yüzey (satıh) hazırlama teknikleri hakkında bilgi
d) Emniyet kılavuzlarını ve gemideki talimatları anlama ve uygulama
e) Atık maddelerin emniyetli şekilde bertaraf edilmesi usul ve yöntemleri hakkında bilgi
f) El aletlerinin bakım ve kullanma bilgisi

Yukarıda öngörülen zorunlu eğitim toplam 80 saatten az verilemez.

Yat Kaptanı Eğitimleri Gerekleri
Madde 7. (Değişik Madde 12.01.2007 tarih ve 805 Sayılı B.M.O.) Yat Kaptanı (499 GT) ve Yat Kaptanı (500-2999 GT) Eğitim Müfredatı ile ilgili en az gerekler aşağıda gösterilmiştir.


a) Yat Kaptanı (499 GT)


YAT KAPTANI (499 GT) EĞİTİM MÜFREDATI

SEYİR
1) HARİTA BİLGİSİ
a) Yerkürenin tanıtımı
b) Projeksiyon sistemi
c) Deniz haritaları
d) Harita katalogları
e) Ölçekler, semboller ve kısaltmalar­
f) Denizcilere ilanlar ve harita düzeltmeleri
g) Fenerler
h) Şamandıralar (IALA İşaretleri)
i) Pusula bilgisi
i) Manyetik pusula bilgisi
ii) Cayro pusula temel bilgisi
iii) Pusula hatasının düzeltilmesi
2) KURAMSAL HARİTA ÇALIŞMASI
a) Haritada mesafe ölçmek
b) Yönler
c) Kerteriz çalışması
d) Nispi/Gerçek kerteriz
e) Kıyı seyri ve mevki koyma yöntemleri
f) Rota çalışması ve seyir planı hazırlanması
g) Doğal - yapay sapma ve düzeltmeleri
h) Akıntı seyri
i) Gel-Git (Med/Cezir)
3) SEYİR YARDIMCI CİHAZLARI
a) Otomatik pilot
b) Paraketeler
c) İskandiller
d) Elektronik seyir (GPS)
e) Radar ve radar gözlem
f) Seyirle ilgili yayınlar
4) UYGULAMALI HARİTA ÇALIŞMASI
a) Semboller ve kısaltmalar
b) Fenerler
c) Şamandıralar (IALA İşaretleri)
d) Derinlik
e) Kerteriz çalışması
f) Mevki koymak
g) Rota çizmek
h) Akıntı seyri
i) Gel-Git (Med/Cezir)
GEMİCİLİK
1) GEMİCİLİK BİLGİSİ
a) Tekne tipleri ve yapı elemanları
b) Motorlu - yelkenli tekne donanımları ve arma çeşitleri
c) Güverte donanımları
d) Teknede yönler
e) Halatlar ve bağlar
f) Denizcilik terimleri
g) Komutlar
h) Çatışma/karaya oturma durumunda yapılacaklar
i) Tekne bakım, tutumu
2) TEKNE KULLANMAK
a) Motorlu tekne manevrasını etkileyen faktörler
b) Yelkenli tekne manevrasını etkileyen faktörler
c) Dümen tutmak
d) Yelken seyri
e) Demirlemek
f) Yanaşmak ve ayrılmak
g) “Denize Adam Düştü” manevraları
h) Motorlu tekne kullanmak
i) Yelkenli tekne kullanmak
j) Yedeklemek/Yedeklenmek
METEOROLOJİ
1) METEOROLOJİ AYGITLARI VE KULLANILMALARI
2) METEOROLOJİNİN ELEMANLARI
a) Rüzgar
b) Isı
c) Basınç
d) Bulut ve yağış
3) CEPHE SİSTEMLERİ
4) HAVA RAPORLARI VE HAVA TAHMİNİ
5) RÜZGARLAR VE RÜZGAR YÖNLERİ
6) RÜZGÂR KUVVETİ( BOFOR) ÇİZELGESİ
7) SİNOPTİK HARİTA VE SEMBOLLERİ
DENİZDE GÜVENLİK
Bu yönergenin 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 ve Ek Madde 3 (a) (b) maddelerinde belirtilen Deniz Güvenlik Eğitimleri müfredatlarını içerecektir.
DENİZ HUKUKU
1) ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ
2) MARPOL 73/78 VE DENİZ KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSAL GEREKLER
3) KAPTANIN TANIMI, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
4) TEKNEDE BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER
5) TEKNE VE TEKNEDE BULUNANLARIN SİGORTALANMASI
6) LİMANLAR YASASI
7) LİMAN GİRİŞ ÇIKIŞ BELGELERİ VE İŞLEMLERİ
8) DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN
9) KABOTAJ YASASI
10) HARÇLAR YASASI’NIN İLGİLİ GEREKLERİ
11) DENİZ İŞ YASASI
12) YATLARLA İLGİLİ HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUATI
13) GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİYLE İLGİLİ KANUNLAR HAKKINDA BİLGİ
14) CEZA VE CEZA USUL YASALARININ DENİZCİLİĞİ İLGİLENDİREN GEREKLERİ
15) TÜRK TİCARET KANUNUN YATLARLA İLGİLİ HÜKÜMLERİ
MOTOR, ELEKTRİK VE TEKNİK BİLGİ
1) TEKNELERDE KULLANILAN BENZİN VE DİZEL MOTORLARI
2) YAKIT, YAĞ, SU VE PİS SU TANKLARI
3) DUŞ, WC SİSTEMLERİ
4) POMPALAR
5) KLİMA SİSTEMLERİ
6) SU YAPICILAR VE HİDROFOR SİSTEMLERİ
7) TEMEL ELEKTRİK VE TEKNE ELEKTRİĞİ
8) ONARIM VE TEKNİK BAKIMLAR
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ
1) TEMEL İNGİLİZCE
2) DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ
3) HARİTA VE DENİZCİLİK NEŞRİYATINI ANLAYIP KULLANACAK İNGİLİZCE
4) METEOROLOJİK RAPORLARI ANLAMAK İÇİN İNGİLİZCE
5) GÜVENLİK MESAJLARI ANLAMAK İÇİN GEREKEN İNGİLİZCE
6) HARİTA VE NEŞRİYATIN DÜZELTİLMESİ İÇİN DENİZCİLERE İLANLARI ANLAMAYA YETECEK İNGİLİZCE
7) GEMİLERARASI, GEMİ – SAHİL VE GEMİ İÇİ İNGİLİZCE HABERLEŞME
8) IMO STANDART DENİZDE İLETİŞİM TERİMLERİNİN KULLANILMASI

(1) Yukarıda öngörülen zorunlu eğitim toplam 350 saatten az ve 4 aydan kısa sürede verilemez.
(2) Eğitim süresince 35 saat süre ile teknede uygulamalı eğitim yapılacaktır.

b) Yat Kaptanı (500-2999 GT)

YAT KAPTANI (500-2999 GT) EĞİTİM MÜFREDATI

SEYİR
1) BİR SEFERİN PLANLANMASI VE YÖNETİMİ
a) Seyir planlaması ve tüm koşullarda seyir, tehlikeli sularda, kısıtlı görüşte, çeşitli meteorolojik şartlarda, buzlu sularda seyir, trafik ayrım düzenleri içinde seyir kuralları, med-cezirin ve akıntının etkili olduğu bölgeler de hesaba katılarak uygun yöntemlerle okyanus geçiş de dâhil olmak üzere bir seyir sürecinde rotalarının belirlenmesi
b) Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Sahaları ve usulleri
c) Kılavuz kitaplarının kullanılması
d) Büyük daire seyri usullerinin tümünün açıklanması
e) Seyrin kaydedilmesi, jurnaller, jurnal tutma
f) “Gemi Rotasının Belirlenmesinde Genel İlkeler”e (General Principles on Ships’ Routing) uygun olarak rota belirleme
g) “Gemi Rapor Verme Sistemleri için Tavsiyeler ve Kriterler”e (Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems) uygun olarak rapor verme
2) TÜM KOŞULLARDA MEVKİ BULMA VE HERHANGİ BİR ARAÇLA / YÖNTEMLE ELDE EDİLEN MEVKİLERİN DOĞRULUĞUNUN SINANMASI
a) Tüm koşullarda yersel gözlemlerle, doğru harita ve neşriyatı kullanarak mevki belirleme, kılavuz seyri ile ilgili tüm açıklamalar
b) Tüm koşullarda göksel gözlemlerle mevki belirlemek için göksel seyir konularının tamamının açıklanması
c) Tüm koşullarda, modern elektronik seyir yardımcılarını, doğru mevki bulmak için bu cihazların çalıştırma prensipleri, sınırlılıkları, hata kaynakları, yanlış verilerin tespiti ve düzeltilmesi konusunda bilgi sahibi olarak kullanıp mevki belirleme,
3) PUSULALAR, PUSULA HATASININ BULUNMASI VE DÜZELTMENİN UYGULANMASI
a) Manyetik pusula, yapısı ve çalışma prensipleri hakkında bilgi, hataları ve düzeltmeleri, düzeltmenin rotaya uygulanması
b) Cayro pusula, yapısı ve çalışma prensipleri hakkında bilgi, hataları ve düzeltmeleri, düzeltmenin rotaya uygulanması
c) Cayro pusula tipleri, ana cayroya bağlı sistemler, ana cayronun çalıştırılması, bakım-tutumu
4) GEL-GİT HESAPLARI
a) Gel-git ve akıntı hesapları
b) Gel-git ve akıntılarla ilgili neşriyatın kullanımı
c) Gel-git hesabında harmonik metodun kullanılması
d) Kutup seyri
e) Buzda seyir
f) Kurtarma yardım amaçlı seyir
g) Tropikal fırtınalarda seyir
h) Seyrin tüm aşamalarının yönetimi

VARDİYA STANDARTLARI
1) GÜVENLİ VARDİYA TUTULMASI
a) Köprü üstü organizasyonu
b) Zabitlerin sorumlulukları ve görev dağılımı
c) Göreve uygunluk
d) Güverte vardiyası
e) Liman vardiyası
f) Demir vardiyası
g) Lumbarağzı vardiyası
h) Seyir vardiyası
i) Seyir planlama, hazırlanma dokümanları
j) Seyir vardiyası değişiminde dikkat edilecek hususlar
k) Seyir süresince yapılacak sistem kontrolleri
l) Kısıtlı şartlarda seyir
m) Kıyı ve dar sularda seyir
n) Limana giriş hazırlığı
2) GEMİ RAPORLAMA SİSTEMLERİ
3) GEMİ TRAFİK HİZMETLERİNE UYGUN RAPORLAMA
4) KÖPRÜÜSTÜ KAYNAK YÖNETİMİ (BRM)
a) Köprü üstü Kaynak Yönetimi prensipleri
b) Kaynakların tahsis edilmesi, görevlendirilmesi ve önceliklendirilmesi
c) Etkin iletişimin sağlanması
d) Teyit edicilik ve liderlik
e) Durumsal farkındalığın oluşturulması ve korunması, ekip deneyiminin göz önünde bulundurulması
f) Her türlü duruma karşı hazırlıklı olma
5) DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARI
6) DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI
GEMİ İNŞA
1) GEMİ YAPISI,
a) Gemi yapım gereçleri
b) Kaynak, kaynak türleri, kaynak hataları ve kaynak muayene yöntemleri
c) Perdeler
d) Sugeçirmez ve hava koşullarına dayanıklı kapı- kaportalar
e) Korozyon, galvanik korozyon ve önlenmesi
2) SÖRVEYLER
a) Pervane şaft sörveyi
b) Havuzlama sörveyi
c) Tekne, makine yenileme sörveyleri
3) GEMİ DENGESİ
a) Enine başlangıç dengesi
b) Durağan denge eğrisi
c) Dengenin bozulması
d) Havuzlamada denge
e) Dinamik denge
4) HASAR VE SU ALMA DURUMUNUN TRİM VE DENGEYE ETKİSİ
a) Hasarlı gemi dengesi
b) Hasarlı gemi dengesi ile ilgili IMO kuralları
c) Hasarlanma ve su alma durumunun trim ve dengeye etkisi ve alınması gereken önlemler
d) Trim ve denge ile ilgili kuramlar
e) Gemi dengesi ile ilgili IMO önerileri
f) Uluslararası sözleşmeler ve kodlar ile ilgili gereklilikler ve sorumluluklar

ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ
1) DENİZDE CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI İÇİN YASAL GEREKLİLİKLERE VE ÖLÇÜTLERE UYGUNLUĞUN GÖZETİM VE KONTROLÜ
a) Uluslararası sözleşmelere göre gemide bulundurulacak belgeler
b) Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ile ilgili sorumluluklar
c) Gemilerden Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL) ile ilgili sorumluluklar
d) Deniz sağlık bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Kurallarının (IHR) gerekleri
e) Gemi, yolcu, mürettebat ve yükün güvenliğini etkileyen uluslararası düzenlemeler kapsamındaki sorumluluklar
f) Deniz çevresinin gemilerce kirletilmesini önlemek için yöntemler ve araçlar
g) Uluslar arası sözleşmelerin uygulanması ile ilgili ulusal mevzuat

GEMİ MAKİNELERİ
a) Tahrik sistemlerinin ve diğer mühendislik sistemlerinin uzaktan kontrol sistemiyle çalıştırılmaları
b) Deniz güç sistemlerini çalıştırma ilkeleri
c) Gemi yardımcı makineleri
d) Gemi makineleri işletme mühendisliği terimleri
e) Yakıt tüketimi

TEKNİK İŞLETMECİLİK
1) TEKNİK STATÜ KORUMA YÖNETİMİ
a) Gemi tiplerine göre klas statüsü
b) Klas değiştirme, klastan düşme
c) Sörvey statüsünün takibi, yapılacakların planlanması, geminin hazırlanması
d) Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi
e) Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi
2) BAKIM – TUTUM YÖNETİMİ
a) Bakım – tutumun planlanması
b) Tekne, güverte ve makine bakım – tutumu
c) Bakım – tutum kayıtları, yazışmaları
d) Bakım – tutum maliyetleri
e) Havuzlama, havuzda bakım tutum
3) TEKNİK İŞLETMECİLİK KAPSAMINDA PERSONEL, EĞİTİM, GÜVENLİK VE İKMAL YÖNETİMİ
a) Eğitimin planlanması
b) Güvenli çalışma yöntemleri
c) Malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması

DENİZDE EMNİYET
1) ÇATIŞMA, OTURMA VE HASAR KONTROLÜ
a) Bir gemiyi bilerek kumsala oturturken alınacak önlemler
b) Karaya oturma durumundan hemen önce ve sonra yapılması gerekenler
c) Oturmuş gemiyi yardımlı ve yardımsız tekrar yüzdürmek
d) Çatışmadan hemen önce ve çatışmadan veya herhangi bir nedenle teknenin su geçirmez bütünlüğünün yitirilmesinden sonra yapılması gerekenler
e) Hasar kontrolünün uygulanması
2) EMERCENSİ DÜMEN TUTMA
3) EMERCENSİ YEDEKLEME DÜZENLEMELERİ VE YEDEKLEME PROSEDÜRLERİ
4) KURTARMA VE YARDIM OPERASYONLARININ KOORDİNASYONU
5) GEMİNİN MÜRETTEBATININ VE YOLCULARININ GÜVENLİK VE EMNİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ VE CAN KURTARMA, YANGINLA MÜCADELE VE DİĞER GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI
a) Can kurtarma araçlarıyla ilgili kurallar
b) Yangın ve gemiyi terk role talimlerinin düzenlenmesi
c) Can-kurtarma, yangınla mücadele ve diğer güvenlik sistemlerinin çalışma koşullarının sürdürülmesi
d) Gemideki tüm kişilerin acil durumlarda korunması ve himayesi için yapılması gereken faaliyetler
e) Yangından, patlamadan, çatışmadan veya oturmadan sonra gemiyi kurtarmak ve hasarı azaltmak için faaliyetler
6) ACİL DURUM VE HASAR KONTROL PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİ ACİL DURUMLARIN İDARESİ
a) Acil durumlara karşılık olarak muhtemel durum planlarının hazırlanması
b) Hasar kontrolünü de içeren gemi yapısı
c) Yangından korunma, ihbar ve söndürme yöntem ve araçları
d) Can kurtarma araçlarının işlevleri ve kullanımı
7) GEMİLERDE TIBBİ BAKIMIN TEMİN EDİLMESİNİN DÜZENLENMESİ VE YÖNETİMİ
a) Tıbbi yayınlar
b) Gemiler için uluslararası tıbbi rehber
c) Uluslararası işaret kodları (tıbbi bölüm)
d) Tehlikeli yüklerle ilgili kazalarda kullanmak üzere tıbbi ilkyardım

DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ
1) GEMİ, YAPISI VE BÖLÜMLERİ
a) Gemilerin yük donanımları
b) Irgat ve halat vinçleri, demir donanımı, halatlar, manevra komutları
c) Gemi mürettebatı, görevleri, gemide iş organizasyonu
2) SEYİR VE METEOROLOJİ İNGİLİZCESİ
a) Seyrin planlanması ve yönetilmesi
b) Gemi rapor etme sistemleri
c) Meteorolojik raporlarda kullanılan terimler
3) KAYITLAR, BELGELER, YAZIŞMALAR
a) Borda evrakı
b) Liman evrakı
c) Yük evrakı
d) Gemi jurnali ve diğer kayıt defterleri, jurnal İngilizcesi
e) Çarter mukavelesi, sefer talimatı
f) Hazırlık mektubu
g) Yük operasyonlarının kaydı
h) Gemi yazışmaları, protestolar
4) GEMİ BAKIM-TUTUM VE ONARIMINDA KULLANILAN İNGİLİZCE
a) Bakım-tutumun planlanması
b) Planlı Bakım Sisteminin Esasları
c) Gemiyi havuzlamaya hazırlık, havuzlama, gemi planları
d) Arıza, hasar tespit, onarım yazışmaları
5) SÖRVEY VE DENETLEME İNGİLİZCESİ
a) SOLAS, MARPOL ve diğer uluslar arası sözleşmeler
b) Sörvey ve denetleme türleri
c) Bayrak devleti ve liman devleti kontrol ve denetlemeleri
d) Klas denetlemeleri
e) Kontrol listeleri
f) Sörvey ve denetlemelerde kullanılacak İngilizce
6) HABERLEŞME İNGİLİZCESİ
a) Uluslar arası İşaret Kod Kitabının kullanılması
b) Gemiler arası, gemi – sahil ve gemi içi İngilizce haberleşme
c) İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin (SMCP) kullanımı
d) Acil durum ve güvenlik mesajlarını göndermek ve almak için gereken İngilizce
7) TIBBİ ACİL DURUM HABERLEŞMESİNDE KULLANILAN İNGİLİZCE
a) İnsan vücudu
b) Hastalıklar, ilaçlar
c) Tıbbi acil durum haberleşmesi
d) İşaret Kod Kitabının Tıbbi sayfaları
e) Gemide tıbbi bakım
f) Uluslararası Tıbbi Rehber ve denizcilikle ilgili diğer tıbbi neşriyatın bölümleri

ELEKTRONİK SEYİR
OTOMATİK RADAR PLOTLAMA AYGITLARINI (ARPA) KULLANMA
1) DENİZ RADAR SİSTEMİNİN TEMEL KURAMI VE KULLANIMI
a) Radarın temel ilkeleri
b) Güvenli uzaklıklar
c) Radyasyon riski ve önlemler
d) Radar ayarlarının özellikleri ve performansı etkileyen etmenler
e) Buluculuğu etkileyen radar ayarına dış etmenler
f) Hatalı yoruma neden olabilecek etmenler
g) Performans standartları – Karar A.477(XII)
2) ÜRETİCİ ÖNERİLERİNE GÖRE RADARI AYARLAMAK VE KULLANMAK
a) Radar görüntüsünü ayarlamak ve sürdürmek
b) Menzil ve kerterizleri ölçmek
3) ELLE RADAR PLOTLAMA UYGULAMASI
a) Nispi hareket üçgenini oluşturmak
b) Rota, hız ve diğer gemilerin görüntülerinin tanımlanması
c) CPA ve TCPA’nın tanımlanması
d) Rota ve hız değişimlerinin etkisini göz önüne almak
e) Radar plotlama verilerini rapor etme
4) GÜVENLİ SEYRİ SAĞLAMAK İÇİN RADAR KULLANIMI
a) Radarla geminin mevkiini bulmak
b) Radar seyri ve güvenliği için yardımcıları tanımlama
c) Radar seyrinde paralel çizgilerin kullanımı
5) ÇATIŞMADAN YA DA YAKIN DÜŞMEKTEN KAÇINMA İÇİN RADAR KULLANIMI
a) Çatışmadan ya da yakın düşmekten kaçınmak için çatışmayı
b) Önleme kurallarının uygulanması
c) Tüm koşullarda, doğru mevki bulmak için modern elektronik seyir yardımcılarını (GPS, vs.), çalıştırma prensipleri, bu cihazların sınırlılıkları ve hata kaynakları ile yanlış verilerin tespiti ve düzeltilmesi konusunda bilgi sahibi olarak kullanıp mevki belirleme,
6) BİR ARPA SİSTEMİNİN AÇIKLANMASI
a) ARPA sistemi görüntü özellikleri
b) ARPA ve IMO performans standartları
c) Hedeflerin elde edilmesi
d) İzleme yeteneği ve sınırları
e) İşlem gecikmeleri
7) BİR ARPA SİSTEMİNİN KULLANILMASI
a) Radar görüntüsünü ayarlamak ve sürdürmek
b) Hedef bilgilerini elde etmek
c) Hedef verilerini yorumlamada hatalar
d) Görüntülenen verileri tanımlama ve açıklamada hatalar
e) Veri doğruluğunu belirlemek için sistem kullanma uygulamaları
f) ARPA’ya aşırı güvenmenin riskleri
g) ARPA görüntülerinden bilgi edinme
h) Çatışmayı önleme kurallarının uygulanması
8) ELEKTRONİK HARİTA GÖSTERİM BİLGİ SİSTEMİ (ECDIS)
a) Çalışma yöntemleri, sistem dosyaları ve verisinin yönetimi
b) Seyrin rota planlamasının ve sistem fonksiyonlarını gözden geçirmek için – ECDIS tekrarlama (playback) fonksiyonunu kullanmak

METEOROLOJİ VE OŞİNOGRAFİ
1) SİNOPTİK HARİTALAR VE HAVA TAHMİNİ
a) Dünyanın rüzgâr ve basınç sistemi
b) Başlıca hava kütlesi tiplerine bağlı hava durumu
c) Sinoptik ve prognostik haritalar ve tahminler
d) Deniz tahmin kodları ve faks yayınlarının sınıflandırılması
e) Yüzen buzların başlıca tipleri, kaynakları ve hareketleri
f) Buz yakınında seyir güvenliği ile ilgili rehber ilkeler
g) Gemi üst yapısında buz birikmesi koşulları, tehlikeler ve çözümler
2) DEĞİŞİK HAVA SİSTEMLERİNİN KARAKTERLERİ
a) Başlıca cephe sistemlerine bağlı oluşum, yapı ve hava durumu
b) Cephesel ve olmayan alçak basınç bölgeleri ve bağlı hava durumu
c) Cephesel olmayan hava sistemleri oluşumu ve hava durumu
d) Tropikal dönen fırtınalar
3) OKYANUS AKINTI SİSTEMLERİ
a) Okyanuslar ve bağlantılı denizlerde yüzey sularının dönüşümü
b) Dalga yüksekliği ve hava koşullarına göre sefer planlama ilkeleri
c) Deniz dalga ve soluganlarının oluşumu

DENİZ HUKUKU
1) DENİZ HUKUKUNA GİRİŞ
Deniz hukukunun tanımı, kapsamı ve dalları
2) DENİZ KAMU HUKUKU
Deniz kamu hukukunun tanımı, kapsamı ve dalları
3) DENİZ ÖZEL HUKUKU
Deniz özel hukukunun tanımı, kapsamı ve dalları
4) GEMİ
a) Gemi tanımları
b) Gemilerin tescili
c) Bayrak taşıma hakkı
d) Gemilerin denize, yola ve yüke elverişliliği
e) Gemilerin muayene ve ölçüleri
f) Denizlerde can ve mal güvenliğini sağlamak için konmuş hükümler
g) Gemi adamlarının sayısı ve yeterliği
h) Kılavuz almanın hukuksal yönleri
i) Borda evrakı (Gemide taşınacak belge, dokümanlar, gemi tasdiknamesi, gemi jurnali, tonilato belgesi, vs)
5) KAPTAN
a) Kaptanın tanımı
b) Kaptanın kamu hukukundaki yetki ve sorumluluğu
c) Kaptanın özel hukuk açısından yetki ve sorumluluğu
d) Gemide kaptanın disiplin yetkisi ve suç işlenmesi durumunda yetki ve görevleri
6) DONATAN
a) Donatanın tanımı
b) Donatan, sorumlulukları ve hakları
7) DENİZ KAZALARI
a) Çatma/Çatışma
b) Deniz Raporu
c) Kurtarma, yardım
8) GENEL OLARAK ULUSAL DENİZCİLİK MEVZUATIMIZ
a) Kabotaj Kanunu
b) Deniz İş Kanunu
c) Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu
d) Ceza ve usul yasalarının denizciliği ilgilendiren bölümleri
e) Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı hakkında bilgi
f) Limanlar kanunu, liman tüzükleri
g) Gemiadamları Yönetmeliği
h) Sahil Sıhhiye Mevzuatı
i) Harçlar Kanununun ilgili bölümleri
j) Kaptan Talimatı (teslim alma, saklama ve kullanma)
k) Kaçakçılık ile ilgili 4922 sayılı Kanun

DENİZ SİGORTALARI
1) SİGORTA VE SİGORTA HUKUKU
a) Sigortanın tanımı
b) Sigortanın hukuki ve ekonomik gereklilikleri
c) Sigorta çeşitleri
d) Deniz sigortaları
e) Sigorta poliçesi
2) TEKNE VE MAKİNE SİGORTALARI
a) Sigorta kapsamı ve koşulları
b) Sigorta firmasıyla ilişkiler
3) KULÜP SİGORTALARI
a) Sigorta kapsamı ve koşulları
b) Sigorta firmasıyla ilişkiler

GEMİ MANEVRASI
1) GEMİ MANEVRASINDA ETKENLER
a) Çevre Koşulları
b) Manevrada yeterlilik
2) MANEVRADA YÜRÜTÜCÜ GÜÇ VE DİRENÇLER
a) Hava ile ilgili dirençler
i) Durgun hava direnci
ii) Rüzgâr direnci
b) Su ile ilgili dirençler
3) ANA MAKİNELERİN MANEVRADA ETKİNLİKLERİ VE TİPLERİNE GÖRE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
4) PERVANE
a) Sabit adımlı pervane
b) Değişken adım pervane
c) Sağa ve sola devirli pervanelerin ileri yolda etkileri
d) Çift pervaneli gemiler
5) DÜMEN
a) Tek pervaneli gemilerde dümen etkileri
b) Çift pervaneli gemilerde dümen etkileri
6) BAŞ İTER, KIÇ İTER
a) Çalışma prensipleri
b) Dümenle beraber kullanılmada etkileri
7) HALATLAR
a) Aborda/avara esnasında halatların etkileri
b) Diğer halat manevraları
8) DEVİR DAİRESİ
9) SIĞ SU
a) Sığ su tanımı
b) Sığ su etkileri
c) Dar sularda seyir, bank emmesi
10) DEMİRLEME VE BAĞLAMA İÇİN UYGUN YÖNTEMLER
11) RÖMORKÖR
a) Römorkör halat bağlama yöntemleri
b) Manevralarda römorkörlerden faydalanma

LİDERLİK VE EKİP ÇALIŞMASI BECERİLERİ
1) GEMİ PERSONELİ YÖNETİM VE EĞİTİMİ
Gemi personeli yönetimi ve eğitimi çalışma bilgisi
2) MEVZUAT
İlgili uluslararası denizcilik mevzuatı ve tavsiyeler ile ulusal mevzuat bilgisi
3) GÖREV VE İŞ YÜKÜ YÖNETİMİ UYGULAYABİLME YETENEĞİ
a) Plan ve yardımlaşma
b) Personel görevlendirme
c) Zaman ve kaynak kısıtlaması
d) Önceliklendirme
4) ETKİLİ KAYNAK YÖNETİMİ UYGULAYABİLME YETENEĞİ VE BİLGİSİ
a) Kaynakların tahsis, görevlendirmesi ve önceliklendirilmesi
b) Gemide ve kıyıda etkili iletişim
c) Ekip deneyimlerinin önemini yansıtan karalar
d) Motivasyon, öncülük ve liderlik
e) Durumsal farkındalığın kazanılması ve sürdürülmesi
5) KARAR VERME TEKNİKLERİNİ UYGULAMA YETENEĞİ VE BİLGİSİ
a) Durum ve risk değerlendirmesi
b) Oluşan seçenekleri göz önüne almak ve belirlemek
c) Eylem ilerleme seçimi
d) Sonuç etkinliğinin değerlendirilmesi
6) STANDART İŞLETİM PROSEDÜRLERİ
Standart işletim prosedürlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve gözetimi

Yukarıda öngörülen zorunlu eğitimler; 600 saat (günde 8 saati geçmemek üzere, 3,5 aydan kısa, beş aydan)’ten uzun sürede verilemez

Güverte Sınırlı İşletim Düzeyi Eğitimi Gerekleri
Madde 8. (Değişik Fıkra 14/9/2009 tarih ve 31648 Sayılı B.M.O.) Güverte Sınırlı İşletim Düzeyi Müfredatı ile ilgili asgari şartlar aşağıda gösterilmiştir. Güverte Sınırlı İşletim Düzeyi Eğitimi Sınırlı Vardiya Zabiti Eğitimini içermektedir.
GÜVERTE SINIRLI İŞLETİM DÜZEYİ İÇİN EĞİTİM MÜFREDATI
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ
a) Temel İngilizce
b) Denizcilik İngilizcesi
c) Harita ve denizcilik neşriyatını anlamaya ve kullanmaya yetecek İngilizce
d) Meteorolojik raporları anlamak için İngilizce
e) Güvenlik mesajlarını anlamak için gereken İngilizce
f) Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için denizcilere ilanları anlamaya yetecek İngilizce
g) Gemiler arası, gemi – sahil ve gemi içi İngilizce haberleşme
h) IMO Standart Denizde İletişim Terimlerinin kullanılması
SEYİR
1) KIYI SEYRİNİN PLANLAMASI, İDARESİ VE MEVKİ TAYİNİ
a) Seyir Haritaları, Denizcilere İlanlar ve diğer notik yayınlarla ilgili kapsamlı bilgi ve kullanma becerisi
b) Fenerler, bikınlar, şamandıralar gibi seyir yardımcılarını kullanma
c) Rüzgarlar, Gel-Git (Med/Cezir) ve akıntılar göz önünde bulundurarak parakete mevkii bulunması
d) Kıyı seyrinde çeşitli yöntemlerle mevki koyma
2) SEYİR PLANLAMA
a) Kısıtlı sularda seyir
b) Meteorolojik koşullar göz önünde bulundurularak seyir
c) Buzlu sularda seyir
d) Kısıtlı görüş şartlarında seyir
e) Trafik ayrım düzenleri
f) Gemi trafik hizmeti (VTS) sahaları
g) Yoğun Gel-Git (Med/Cezir) meydana gelen bölgelerde seyir
3) RAPOR VERME
a) Gemi Raporlama Sistemleri Genel Prensipleri
b) Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Rapor Usulleri
4) SEYİR YARDIMCILARI
a) Pusulalar
i) Manyetik pusulalar
ii) Manyetik pusulaların hatalarının yersel yöntemlerle belirlenmesi ve düzeltmelerinin yapılması
iii) Cayro pusulalar
iv) Cayro pusulaların hatalarının yersel yöntemlerle belirlenmesi ve düzeltmelerinin yapılması
b) Parakete çeşitleri ve kullanılması
c) İskandil çeşitleri ve kullanılması
5) ELEKTRONİK SEYİR CİHAZLARININ KULLANILMASI
a) Radar
b) ARPA
c) Oto Pilot
d) GPS
e) NAVTEKS
f) Elektronik Harita Gösterim Bilgi Sistemi (ECDIS)
VARDİYA STANDARTLARI
1) GÜVENLİ SEYİR VARDİYASININ SÜRDÜRÜLMESİ
Seyir vardiyasını oluşturan zabit ve mürettebatın görev, yetki ve sorumlulukları
COLREG 72’nin içeriği, uygulanması ve amacı
Seyir vardiyası tutma kuralları
Seyir vardiyası tutulmasında uyulması gereken kurallar
Liman vardiyası tutmak
2) ETKİN KÖPRÜÜSTÜ TAKIM ÇALIŞMASI YÖNTEMLERİ
Köprüüstü takım çalışması yöntemleri
3) ROTALAMANIN KULLANILMASI
a) Meteorolojik rotalama
b) Gemi rotalanmasının genel koşullarına uygun olarak rotalamanın kullanımı
4) DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ
a) MARPOL 73/78 Sözleşmesi
b) Kirliliğe karşı yöntemler ve yardımcı donanım
GEMİCİLİK
a) Güverte donanımı ve kullanımı
b) Tekne bakımı, raspa ve boya işleri
c) Gemi manevrasını etkileyen etkenler
d) Dönüş dairesi ve durma uzaklığı
e) Demirleme
f) Yanaşma ve kalkma
DENİZDE HABERLEŞME
a) Görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri
b) IMO Standart Denizde İletişim Terimlerinin kullanılması
c) Uluslararası işaret kodu kitabının kullanılması
d) VHF haberleşmesi
e) Radyo telefon haberleşmesi
f) Genel prensiplere gore gemiler için raporlama
g) Raporlama sistemi ve VTS yöntemlerine uygun kullanımı
YÜK İŞLEMLERİ, GEMİ YAPISI VE DENGESİ
1) GEMİ YAPISI
a) Gemi teknesi ve özellikleri
b) Güverte donanımı
2) YÜK İŞLEMLERİ
a) Tehlikeli yükler
b) Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodunun (IMDG) kullanılması
c) Kuru yük elleçleme donanımları
d) Kuru yük işlemleri
e) Dökme yükler
f) Tahıl yükü
g) Tankercilik
3) GEMİ DENGESİ
a) Yükleme hattı ve markalama, plimsol markası ve kana (draft) rakamları
b) Deplasman hesabı, draft sörvey
c) Yüzdürme kuvveti
d) Deniz suyu yoğunluğunun etkisi
e) Ağırlık merkezinin hareketi
f) Serbest yüzey etkisi
g) Denge hesabı ve düzeltmesi
h) Yük istif ve yük hesapları
i) Denge, stres tabloları ve stres hesaplama teçhizat bilgisi
METEOROLOJİ
a) Barometre ve termometre ve gemideki diğer meteorolojik aletlerin kullanımı ile ölçme değerlerinin yorumu
b) Başlıca basınç sistemlerinin özellikleri
c) Hava gözlemlerinin kaydı ve rapor edilmesi
d) Limanların genel meteorolojik koşulları
e) Fırtına uyarı işaretleri ve hava raporlarının değerlendirilmesi
f) Elde edilen meteorolojik bilgilerin yorumlanması
DENİZDE EMNİYET
1) Bu yönergenin 22, 23, 24, 25, 26 Ek Madde 3 (a) (b) ve (c) maddelerinde belirtilen Deniz Güvenlik Eğitimleri müfredatlarını içerecektir
2) ACİL DURUMLAR
a) Acil durumlarda yolcuların korunması için tedbirler
b) İlk hasar denetimi ve hasar kontrolleri
c) Çatışmanın ardından yapılması gereken işlemler, çatışma sonrası alınacak önlemler
d) Oturmanın ardından yapılması gereken işlemler
e) Geminin karaya oturması ya da oturtulmasında alınacak önlemler
f) Acil durum dümen donanımı
g) Yedekleme ve yedeklenme yöntem ve donanımları
h) Denize adam düşmesi durumunda yapılacaklar, denizdeki insanın kurtarılması
i) Tehlikedeki gemilere yardım
j) Limanda çıkabilecek acil durumlara karşı alınacak tedbirler ve yapılacak işlemler
k) Arama ve kurtarma (IAMSAR kitabının içeriğinin öğrenilmesi)
3) DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ
DENİZ HUKUKU
a) Denizde can güvenliği ve deniz çevresinin korunması konusuna ilişkin IMO Sözleşmeleri (SOLAS, MARPOL) ve uygulamalarına ilişkin temel bilgiler
b) Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun gerekleri
c) Limanlar Kanunu
d) Harçlar Kanunun ilgili gerekleri
e) Deniz İş Kanunu
f) Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları
g) Deniz kazaları ve çatma
h) Avaryalar
i) Kurtarma, yardım
j) Gemide taşınacak gemi ile ilgili belgeler
k) Sigorta ve deniz sigortası

(1) Yukarıda öngörülen zorunlu eğitimler; günde 8 saati geçmemek üzere, en az 350 saatten (4 aydan kısa) 400 saatten (beş aydan) uzun sürede verilemez.
(2) Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı dışındaki veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olanlar yukarıda belirtilen eğitimden geçmeleri halinde “Seyir ve Gemi İdaresi Kursu” ndan muaf tutulur.

Sınırlı Kaptan Yeterliğinden 500-3000 GT Arası Gemilerde Çalışacak Vardiya Zabiti Yeterliğine Geçecekler İçin Tamamlama Eğitimi Gerekleri

Madde 9. (Değişik Madde 14/9/2009 tarih ve 31648 Sayılı B.M.O.) Sınırlı Kaptan yeterliğinden 500-3000 GT arası gemilerde çalışacak vardiya zabiti yeterliğine geçecekler için “Tamamlama Eğitimi” müfredatı ile ilgili asgari şartlar aşağıda gösterilmiştir.
SINIRLI KAPTAN YETERLİĞİNDEN VARDİYA ZABİTİ (500-3000 GT) YETERLİĞİNE GEÇECEKLER İÇİN TAMAMLAMA EĞİTİMİ MÜFREDATI
SEYİR
1) SEYİRDE KULLANILAN ARAÇ – GEREÇ, HARİTA VE NEŞRİYAT
a) Seyir haritaları ve seyir neşriyatının eksiksiz kullanımı
b) Harita ve neşriyatın düzeltilmesi
c) Harita projeksiyon sistemleri
2) AKINTI SEYRİ, BÜYÜK DAİRE SEYRİ, GÖKSEL SEYİR, MATEMATİKSEL SEYİR, MEVKİ KOYMA YÖNTEM VE ÇEŞİTLERİ, GEL-GİT HESAPLARI
a) Matematiksel seyir
b) Akıntı seyri
c) Büyük daire seyri
d) Göksel seyir
e) Gel-git hesapları
f) Çeşitli yöntemlerle mevki koyma
3) ELEKTRONİK SEYİR
a) Elektronik seyir cihazlarının kullanımı
b) Radar ve ARPA cihazlarının seyirde etkin kullanımı
c) Elektronik Harita Gösterim Bilgi Sistemi (ECDIS)
d) Oto-pilot sistemlerinin kullanımı ve ayarları
4) PUSULALAR
Manyetik ve Cayro pusulaların hatalarının belirlenmesi ve uygulanması
5) DERİNLİK VE HIZ ÖLÇÜMÜ
İskandil ve parakete cihazlarının etkin kullanımı
6) SEYİR PLANLAMASI
a) Seyir planlaması
b) VTS Sahaları ve Usulleri
7) EMNİYETLİ BİR SEYİR VARDİYASI TUTMA
a) Seyir vardiyasında göz önünde bulundurulacak ilkeler
b) COLREG içeriği ve uygulanması
c) Emniyetli bir seyir vardiyası tutmak için seyir cihazlarından alınan bilgilerin kullanılması
d) Kör pilotaj teknikleri
e) Genel Gemi Rapor Etme Usulleri ve kullanımı
f) VTS gereğince rapor etmenin usullerinin kullanımı
g) Köprüüstü kaynak yönetimi (BRM)
h) Kaynakların tahsisi, görevlendirilmesi ve önceliklendirilmesi
i) Etkili iletişim
j) Teyit edicilik ve liderlik
k) Durum farkındalığının oluşturulması ve korunması
l) Ekip deneyiminin göz önünde bulundurulması
İNGİLİZCE
1) TEMEL İNGİLİZCE
2) DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ
a) Deniz Haritaları ve Denizcilik Neşriyatı İngilizcesi
i) Harita ve denizcilik neşriyatını anlamaya ve kullanmaya yetecek İngilizce
ii) Harita ve neşriyatın düzeltilmesi için Denizcilere İlanları anlamaya yetecek
b) Meteoroloji İngilizcesi
Meteorolojik raporları anlamak için İngilizce
c) Acil durum ve güvenlik mesajlarında kullanılan İngilizce
Güvenlik mesajlarını anlamak için gereken İngilizce
d) Haberleşme İngilizcesi
i) IMO Standart Denizde İletişim Terimlerinin kullanılması
ii) Diğer gemiler, sahil istasyonları ve Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) merkezleriyle haberleşme
iii) Çok dilli personel olan gemilerde zabitlerin görevlerini yerine getirmesi
GEMİ İNŞA
1) GEMİ YAPISI
a) Gemi boyutları ve biçimi
b) Gemi gerilimleri
c) Tekne yapısı
d) Baş ve kıç
e) Donanımlar
f) Dümenler ve pervaneler
g) Yükleme hatları markası ve kana (draft) rakamları
2) GEMİ DENGESİ
a) Deplasman
b) Yüzebilirlik (sephiye)
c) Tatlı su payı
d) Durağan denge
e) Başlangıç dengesi
f) Meyil açısı
g) Durağan denge eğrileri
h) Ağırlık merkezinin yer değiştirmesi
i) Meyil ve düzeltilmesi
j) Tam dolu olmayan tankların etkisi
k) Trim
l) Tam yüzebilirliğin kaybı
ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ
1) DENİZDE CAN GÜVENLİĞİ VE DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASIYLA İLGİLİ IMO SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
a) Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesi, 1966
b) SOLAS, 1974 ve Düzeltmeleri
c) Tehlikeli yüklerin taşınması (IMDG Kod) ve ISM Kod
d) STCW 78, 2010 Manila Değişiklikleri
e) ITU Telsiz Kuralları
f) STP Sözleşmesi, 1971
g) SPACE STP, 1973
h) PAL, 1974 ve TONİLATO 1969
i) MARPOL 73/78
j) LDC-1972
k) INTERVENTION-1969
l) CLC-1969
GEMİCİLİK
1) GEMİCİLİK BİLGİSİ
a) Değişik tipteki gemilerin güverte donanımları ve kullanımı
b) Gemi bakım-tutumu, raspa ve boya işleri
2) TEKNE KULLANMA
a) Gemi manevrasını etkileyen unsurlar
b) Dönüş dairesi ve durma uzaklığı
c) Demirleme
d) Yanaşma ve kalkma
3) DENİZDE HABERLEŞME VE METEOROLOJİ
a) Mors kodu kullanarak haberleşme
b) Görsel haberleşme yoluyla bilgilerin gönderilmesi ve alınması
c) VHF haberleşmesi
d) Barometre ve termometrenin kullanımı
e) Limanların genel meteorolojik koşulları
f) Fırtına uyarı işaretleri ve hava raporlarının değerlendirilmesi
YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ
1) GEMİLERDE YÜK TAŞIMA İÇİN AYRILMIŞ BÖLÜMLER VE YÜK DONANIMLARI
a) Yük gemilerinin türleri hakkında genel bilgi
b) Yük donanımları, vinçler, bumbalar, kreynler
c) Ambar kapakları
d) Kuru yük gemilerinin ambarları, yüke hazırlanması, yüklerin istif ve bağlanması
e) Yükleme ve boşaltmaya hazırlık ve nezaret
2) YÜKLERİN GEMİNİN DENİZE ELVERİŞLİLİĞİNE VE DENGESİNE ETKİSİ
a) Draft, trim ve stabilite
b) Yüklerin korunması
c) Güverte yükü
d) Konteynır yükü
e) Dökme yük
f) Dökme tahıl yükü
3) YÜKLERİN GÜVENLİ ELLEÇLENMESİ, İSTİFİ VE KORUNMASI
a) Emniyetli yük elleçleme yöntemlerinin, IMDG Kodu, IMSBC Kodu,
b) MARPOL 73/78 Ek III ve V gibi ve diğer ilgili bilgiler hükümlerine göre oluşturulması
c) Yükün gözetimi
d) Tehlikeli, riskli ve zarar verici yükler
e) Uluslararası Denizde Tehlikeli Maddeler (IMDG) Kodu ve Uluslararası Denizde Katı Dökme Yükler (IMSBC) Kodu dahil olmak üzere, tehlikeli yüklerin taşınmasına ilişkin uluslararası yönetmelikler, standartlar, kodlar ve tavsiyeler.
f) Yük elleçleme donanımı, hazırlanması, bakım – tutumu ve güvenlik
g) Petrol tankeri boru devreleri ve pompalama düzenlemeleri
h) Kapalı bölümlere giriş
i) Farklı gemi türleri için genel olarak yük hesapları ve yük planları
j) Yük mahallerinde, ambar kapaklarında ve balast tanklarındaki eksiklik ve hasarların denetimi/sörveyi
4) GEMİ TRİM, STABİLİTE VE STRES HESAPLARI
a) Deplasman hesabı
b) Draft sörvey
c) Trim hesabı
d) GM hesabı
e) Stres hesabı
DENİZDE EMNİYET
1) ACİL DURUMLAR
a) Geminin karaya oturması ya da oturtulmasında alınacak önlemler
b) Çatışma sonrası alınacak önlemler
c) Gemiyi terk
d) Yedekleme ve yedeklenme
e) Denize adam düşmesi
f) Arama ve kurtarma
g) Uluslararası Hava ve Denizde Arama ve Kurtarma (IAMSAR) El kitapçığı
2) DENİZ EMNİYET
a) Yangın, yangın önlemleri, yangınla mücadele
b) Yangın sonrası alınacak önlemler
c) Cankurtarma gereçleri ve donanımları
d) İlk yardım
3) DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ
a) Deniz kirliliğinin önlenmesi ve kirlilik önleme yöntemleri
b) Deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili bilgiler
c) Kirlilik önleme yöntemleri ve ilgili teçhizat
d) Deniz ortamının korunması için proaktif önlemlerin önemi

Yukarıda öngörülen zorunlu eğitimler; günde 8 saati geçmemek üzere, toplam 350 saatten az (dört aydan kısa), 400 saatten fazla (beş aydan uzun) bir sürede verilemez.

Güverte İşletim Düzeyi Eğitimi Gerekleri

Madde 10. (Değişik Madde 14/9/2009 tarih ve 31648 Sayılı B.M.O.) Güverte İşletim Düzeyi Müfredatı ile ilgili asgari şartlar aşağıda gösterilmiştir. Güverte İşletim Düzeyi Eğitimleri, Vardiya Zabiti ve Uzakyol Vardiya Zabiti Eğitim programlarını içermektedir.

GÜVERTE İŞLETİM DÜZEYİ EĞİTİM MÜFREDATI
MATEMATİK
a) Zaman ve açı hesapları, derece, dakika ve saniye cinsinden hesaplama yöntemleri
b) Tam sayılar ve bayağı kesirli sayılar ile işlemler
c) Ondalıklı sayılar ile işlemler ve yuvarlatma
d) Üslü ve köklü sayılar ile işlemler
e) Determinantlar
f) Matrisler
g) Logaritma, logaritma cetvellerinin kullanımı
h) Cebir
i) Grafikler
j) Orantı, sapma ve ara değer hesaplama (enterpolasyon)
k) Limit ve türev
l) Diferansiyel ve integral
m) Geometri
n) Alan ve hacim hesapları
o) Trigonometri
p) Karmaşık sayılar
q) Ölçme
r) Ölçmede belirsizlik
s) Küresel trigonometri
t) Matematik cetvellerinin kullanılması
u) Vektörler
v) Elips ve hiperbol
FİZİK
1) GENEL FİZİK
a) Kütle, ağırlık ve kuvvet
b) Yol, hız ve ivme
c) Dairesel hareket ve dönme
d) Statik
e) İş, enerji ve güç
f) Mekanik
g) Yoğunluk
h) Akışkanlar
i) Arşimet Yasası
2) ISI
a) Sıcaklık
b) Katıların ve sıvıların genleşmesi
c) Gazlar
d) Isının iletimi
e) Fiziksel durum değişimi
f) Buharlar
g) Soğutma
3) SES VE IŞIK
a) Dalgalar
b) Elektromanyetik radyasyon
c) Işık
d) Ses
KİMYA
a) Temel bilgiler
b) Asitler ve bazlar
c) Su kimyası
d) Korozyon
e) Deniz boyaları
f) Yakıtlar ve yağlar
GEMİCİLİK
7) GEMİ VE GEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI
a) Gemi tanımı, gemilerin sınıflandırılması
b) Ticaret, harp, hizmet vs. gemi türlerinin özellikleri
c) Kürekli, yelkenli, motorlu tekneler
d) Filika yapısı ve kısımları
e) Yelkenler ve yelkenliler
f) Yelkenli teknelerin çeşitleri ve özellikleri
g) Yelken çeşitleri ve yelkenin kısımları
h) Gemilerin boyutları ve tonaj kavramı
8) GEMİLERİN KISIMLARI VE YAPISAL ELEMANLARIN İSİMLERİ
a) Güverteler
b) Ambarlar, ambar kapakları
c) Makine dairesi
d) Boru devreleri ve tanklar
e) Koferdamlar, boru tünelleri
f) Portuç ve mağazalar, boyalıklar
g) Köprüüstü
h) Yaşam mahalli
i) Dümen dairesi
j) Direkler, dikmeler ve kısımları
k) Omurga, postalar, perdeler, bölmeler, boyuna ve enine mukavemet elemanları
l) Kaplama elemanları, güverte elemanları
m) Borda iskelesi, su geçirmez kaportalar, lumbuzlar, manikalar, fanlar vs.
9) HALATLAR VE HALAT İŞLERİ
a) Halat çeşitleri, yapıları ve kullanım yerleri
b) Burgata hesabı, çalışma, kesilme güçleri, emniyet faktörleri
c) Bosalar
d) Halat dikişi, kasa yapma
e) Başlıca gemici bağları ve kullanılma yerleri
f) Manevrada kullanılan halatların isimleri, manevra komutları
g) Halat vinçleri, halat loçaları, fırdöndüler, babalar, usturmaçalar
10) DEMİR VE ZİNCİR
a) Irgat ve demirleme donanımı, demir zinciri, demir, zincirlik
b) Demir çeşitleri, yapıları, kullanım yerleri
c) Zincir çeşitleri, yapıları, kullanım yerleri, çalışma ve kesilme güçleri
11) YÜKLEME-BOŞALTMA DONANIMLARI
a) Vinçler, bumbalar
b) Kreynler (sahil – gemi)
c) Maçunalar
d) Sapanlar, paletler, ağ palet, zincir ve tel paletler, hayvan s